Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru

Sborník z konference (Brno, 18. – 19. 9. 2013), která byla pořádána pod záštitou prof. Dr. Ing. Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství ČR, a Ministerstva průmyslu a obchodu a za přispění finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Les je významným zdrojem trvale obnovitelné dřevní suroviny ČR a poskytuje nenahraditelné společenské funkce. S navazujícím dřevařským zpracovatelským průmyslem tvoří neoddělitelný celek. Práce v lesnických a dřevařských podnicích je významným zdrojem obživy obyvatel venkovských oblastí. V současné době má lesnicko-dřevařský sektor bezesporu řadu ekonomických a politických problémů. Cílem konference bylo tyto problémy lépe identifikovat a pomoci při hledání cest pro jejich řešení. Konference byla určena vlastníkům lesů (včetně vlastníků z řad měst a obcí), pracovníkům v lesním hospodářství, politickým představitelům, pracovníkům státní správy, odborným lesním hospodářům, představitelům školství, vědy a výzkumu (včetně studentů lesnických škol), představitelům místních akčních skupin, odborným poradcům a dalším aktérům zabývajícím se lesnictvím, dřevozpracujícím průmyslem a rozvojem venkova. Sborník je doplněn nosičem CD, který obsahuje prezentace z konference.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2013.

Vegetace České republiky = Vegetation of the Czech Republic:

3. Vodní a mokřadní vegetace = Aquatic and Wetland Vegetation
4. Lesní a křovinná vegetace = Forest and Scrub Vegetation

editor: Milan Chytrý

Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky devíti desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze a Databáze lesnické typologie. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii.

Třetí díl se zabývá vegetací ve vodních tocích a nádržích, mokřadní vegetací na jejich obnažených dnech, v pobřežních zónách a na dalších vodou ovlivněných místech, jako jsou prameniště a rašeliniště. Tato vegetace je členěna do 10 fytocenologických tříd, 37 svazů a 178 asociací. Úvod, sumáře a popisky jsou uvedeny také v anglickém jazyce

Čtvrtý, poslední díl, se zabývá lesní a křovinnou vegetací, která je členěna do 9 fytocenologických tříd, 28 svazů a 85 asociací. Tento díl obsahuje také popisy tří asociací plevelové a mokřadní vegetace jako doplněk k předchozím dílům a souhrnný seznam všech vegetačních jednotek České republiky rozlišených v celé monografii, který čítá 39 tříd, 138 svazů a 496 asociací. Úvod, sumáře, popisky a seznam všech vegetačních jednotek České republiky jsou uvedeny také v anglickém jazyce.

Na projektu Vegetace České republiky pracoval po více než deset let tým odborníků z Masarykovy univerzity v Brně, Botanického ústavu AV ČR i dalších institucí. Tento projekt byl v roce 2012 oceněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky. Výsledná čtyřdílná monografie je základní referenční příručkou o české vegetaci. Je určena terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, lesnickým a zemědělským odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům a obdivovatelům naší krásné přírody.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2011 (3. díl), 2013 (4. díl).

Myslivost

Josef Vosátka a kolektiv

Kniha není obvyklou učebnicí. Je to publikace doplněná aktuálními statěmi, která je určena pro mysliveckou praxi. Záměrem autorského kolektivu bylo poskytnout odpovědi na otázky, které přesahují znalosti získané v kurzu pro myslivecké adepty. Kniha je členěna do sedmi hlavních oddílů. První oddíl se zabývá mysliveckou osvětou, druhý právem a ekonomikou, třetí mysliveckou zoologií, čtvrtý péčí o zvěř, pátý loveckou kynologií, šestý střelectvím a sedmý lovectvím. V závěru je příloha, z níž část se zabývá stanovením hodnoty upytlačené zvěře a druhá část je slovník myslivecké mluvy. Kolektiv čtrnácti autorů v knize shrnuje základní poznatky doplněné názorně a přehledně o nejnovější informace, které mají sloužit k řešení aktuálních problémů. Proto jsou některé otázky probírány hlouběji než v některých učebnicích. Kniha se zabývá ve zvýšené míře problematikou ekologických systémů a změnami v životním prostředí zvěře. V souvislosti se změnami klimatických podmínek a díky lidské činnosti se mění druhové zastoupení zvěře a pronikají k nám další druhy zvěře, často nežádoucí. Zvláštní pozornost zaslouží stať o stanovení hodnoty upytlačené zvěře. V názorné a přehledné publikaci je látka podávána moderním způsobem, doplněným obrázky a ilustracemi.

Vydalo vydavatelství Druckvo, s.r.io., Praha, 2013, v edici Myslivost pro praxi.

Choroby zvěře
/z německého originálu „Farbatlas Wildkrankheiten“ z roku 2011/

Michael von Keyserlingk-Eberius

Jak prozrazuje počet 353 barevných fotografií, hlavním cílem knihy je pomáhat při rychlém určení chorob zvěře, k čemuž slouží dokonalé snímky jejich projevů. Kniha je rozdělena do deseti kapitol pojednávajících o chorobách působených parazity, bakteriemi, viry a houbami, ale též o nádorovitých onemocněních, anomáliích a deformacích, otravách, nesprávné výživě, chorobách látkové výměny a poraněních. Poslední kapitola pojednává o chorobných znacích vyžadujících úřední prohlídku zvěře. Snímky příznaků jednotlivých chorob autor doprovodil stručným popisem příčin, původce, výskytu, přenosu a změn na živé nebo mrtvé zvěři, posouzením nebezpečnosti a jejich potíráním. V závěru knihy jsou uvedeny naše zákonné předpisy týkající se nemocné zvěře a hygieny zvěřiny, směrnice pro zasílání zvěře nebo jejích částí k vyšetření a adresy veterinárních vyšetřovacích ústavů. Tuto názornou příručku by si měli do svých příručních knihoven zařadit všichni uživatelé honiteb, neboť s nemocnou zvěří se myslivci mohou občas setkat. Správné určení chorobných příznaků může ochránit zdraví člověka, protože některé choroby jsou na něho přenosné.

Vydalo Vydavatelství Víkend, s.r.o., Líbeznice, 2011.

Geologická minulost České republiky

Ivo Chlupáč, Rostislav Brzobohatý, Jiří Kovanda a Zdeněk Stráník

Kniha provází čtenáře geologickou minulostí našeho území od prekambria, to je od doby vzdálené více než 600 milionů let, až do geologické přítomnosti ve čtvrtohorách. Každé období je nejprve obecně charakterizováno stavem živé a neživé přírody (polohou kontinentů, procesy usazování a vrásnění, vulkanickými jevy, podnebím, stupněm vývoje rostlin a živočichů). Přírodní poměry jednotlivých období jsou pak dokumentovány sledy hornin, výskyty zkamenělin a minerálů na nejzajímavějších lokalitách našeho území. Zvláštní pozornost je věnována významným nálezům a zajímavostem, které dosud byly publikovány pouze v odborné literatuře. Text doplňují četné geologické profily, mapky a stratigrafická schémata, kresby, fotografie a dobová vyobrazení zkamenělin, minerálů a geologických odkryvů, které potvrzují celosvětově jedinečné postavení České republiky v geologickém vývoji Země.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2011, v edici Neživá příroda (vydání 2., opravené /1. vydání: rok 2002/).

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem k datu 6. 2. 2014

  • ČSN EN 1870-10 Třídicí znak: 496130 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání Vydána: 1.11.2013
  • ČSN EN ISO 19932-1 Třídicí znak: 474425 Zařízení na ochranu rostlin – Zádové postřikovače – Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky Vydána: 1.12.2013
  • ČSN EN ISO 19932-2 Třídicí znak: 474425 Zařízení na ochranu rostlin – Zádové postřikovače – Část 2: Zkušební metody Vydána: 1.12.2013
  • ČSN 75 1400 Třídicí znak: 751400 Hydrologické údaje povrchových vod Vydána: 1.1.2014
  • ČSN 75 2935 Třídicí znak: 752935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních Vydána: 1.1.2014

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód