Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Růstové funkce v lesnictví. Korfova růstová funkce a její užití v lesnictví a ohlas ve světě

Sborník referátů z konference (Kostelec nad Černými lesy, 31. 5. 2005), kterou pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra hospodářské úpravy lesů. Smyslem konference bylo při příležitosti třicátého výročí úmrtí váženého pana profesora Václava Korfa a nadcházejícího stoletého výročí jeho narození informovat o aplikacích a rozvoji Korfovy růstové funkce u nás i v zahraničí a vzájemně se informovat o výsledcích dosažených v oblasti růstové teorie vůbec. Názvy a abstrakty referátů jsou uvedeny také v angličtině.

Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, Praha, 2005.

Klokočná, demonstrační objekt přírodě bližšího, nepasečného hospodaření, založeného na způsobu výběrných těžeb

Vladislav Ferkl a Jiří Remeš

V provozní praxi je u nás velmi málo příležitostí k získání informací o zkušenostech ze systematického uplatňování a vyhodnocování konkrétních údajů o obhospodařování lesů přírodě bližším způsobem a ještě méně, jedná-li se o nepasečný způsob založený na systému pravidelně se opakujících výběrných těžeb s maximálním uplatňováním přírodních procesů. Objekt Klokočná je takto obhospodařován již dvě decenia, a to při plném produkčním využívání lesních porostů a za zcela běžných provozních podmínek uplatňovaných státním podnikem Lesy České republiky. Demonstrační objekt, který se nachází na území Lesního závodu LČR Konopiště, je dále využíván k realizaci výzkumných projektů, zaměřených na zjištění možností a provozního ověření výběrného, přírodě blízkého způsobu hospodaření v lesních porostech středních poloh.

Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011.

Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana

Miloš Anděra, Miloš a Jiří Gaisler

Publikace poskytuje komplexní přehled savců České republiky jako výsledek více než půl století trvajícího faunisticko-ekologického monitoringu savců na území tohoto státu. Zahrnuje soubor nejnovějších poznatků z taxonomie, zoogeografie a ekologie, doplněný o základní informace týkající se problematiky ochrany druhů či jejich praktického významu. Text pro každý z téměř 90 současných druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny jsou i nejdůležitější citace. Nedílnou součástí každého druhu, graficky většinou zpracované formou dvoustrany, jsou kvalitní fotografie (celkový vzhled, typický biotop), síťová mapa rozšíření v ČR a graf výskytu podle nadmořské výšky. Doprovodné kapitoly se zabývají obecnou charakteristikou savců, vývojem české fauny savců během posledního století, základními metodami sledování savců, jakož i vyhubenými druhy chovanými u nás v minulosti. Závěrem je připojen poměrně obsáhlý anglický souhrn.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2012, v edici Atlasy a Průvodce.

Fauna ČR: Ptáci = Aves 3/I. svazek a 3/II. svazek

Karel Šťastný, Karel Hudec a kolektiv

Monografie „Fauna ČSSR – Ptáci“ přinesla prvé systematické zpracování poznatků o všech ptačích druzích zjištěných na území bývalé Československé republiky. Rozebrání původních tří dílů a nové poznatky, zejména o změnách v rozšíření, výskytu a početnosti jednotlivých druhů v ČR, vedly k postupné reedici celé monografie. Reedice 1. dílu „Fauna ČR a SR – Ptáci 1“ (Academia, Praha, 1994) zahrnovala ještě poznatky z území České republiky a Slovenské republiky. Reedice 2. dílu „Fauna ČR – Ptáci 2, svazky I a II“ (Academia, Praha, 2005) byla zpracována již jen jako Fauna České republiky. Zvětšení rozsahu vedlo k nutnosti vydat 2. díl ve dvou svazcích. Současná reedice 3. dílu, zahrnujícího samostatně celý řád pěvců (Passeriformes), je také zpracován jako Fauna ČR a rovněž vychází ve dvou svazcích. Zpracování reedic odpovídá původnímu pojetí celé monografie. V 1. dílu je kromě kapitol z obecné ornitologie i klíč jednotlivých řádů. Zpracovány jsou zde řády od potáplic (Gaviiformes) po vrubozobé (Anseriformes). 2. díl se zabývá charakteristikami zbývajících řádů nepěvců od dravců (Accipitriformes) po šplhavce (Piciformes) s daty sebranými do roku 2000. I 3. díl přináší charakteristiku nižších taxonomických jednotek (podřádů, čeledí), klíče k určení druhů a jako hlavní část systematické zpracování všech ptačích druhů z tohoto řádu zastižených do roku 2007 na území České republiky.

U každého druhu je uvedena nejdůležitější synonymika, celkové rozšíření druhu, vztahy k příbuzným druhům a zeměpisná variabilita druhu s přehledem subspecií. U subspecií žijících u nás, resp. u monotypických druhů, je uveden popis jednotlivých šatů, rozměry a hmotnost, poznávání v přírodě (vzhledem k mimořádnému významu hlasových projevů pěvců, zvláště zpěvu, je do této kapitoly zařazena i podkapitola o zpěvní aktivitě se zcela originálními údaji získanými na území ČR), výskyt v ČR (nově je zařazena podkapitola Přílet a odlet 1994-2007, založená na aktuálních faunistických datech, která byla získána z fenologických dotazníků vyplněných za uvedené období dobrovolnými spolupracovníky), tahové poměry ve vztahu k tahu našich populací a původu u nás zimujících ptáků, prostředí, hnízdění, potrava, význam pro člověka, včetně našich i mezinárodních zákonných opatření vztahujících se k ochraně, a přehled nejdůležitějších cizopasníků. Závěr zahrnuje seznam literatury a německý souhrn, sumarizující texty k jednotlivým druhům. Byla revidována většina kapitol s využitím nejnovějších evropských monografií a další dostupné literatury. U některých druhů byly zcela přepracovány i ekologické kapitoly na podkladě nových původních materiálů. Kniha je doplněna pérovkami (determinační znaky), množstvím diagramů a grafů (přílet a odlet, doba výskytu, doba hnízdění), mapek (rozšíření druhu, výskyt v ČR, tah) a fotografií (převážně hnízda). Podobně jako u reedice 2. dílu nejsou v knize barevné tabule: zájemce je možné odkázat na „Atlas ptáků České a Slovenské republiky“ (J. Dungel, K. Hudec, 2001), vydaný rovněž v nakladatelství Academia.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2011 (2., přepracované a doplněné vydání /1. vydání: rok 1983/).

Aleje české a moravské krajiny. Historie a současný význam

Markéta Veličková, Petr Veliček a kolektiv

Aleje a stromořadí jsou neodmyslitelně spojené s krajinou, časem a člověkem. Stále častěji a ze všech stran přicházejí otázky: Proč aleje zachovávat ? Je důležitý jejich kulturní a historický odkaz ? Co znamenají pro paměť krajiny ? Je možná v dnešním rychlém světě symbióza automobilů a stromů podél silnic ? Jaký význam mají aleje v době, kdy z velké části nepotřebujeme jejich plody, poutníci nevyužívají jejich stínu a již dávno neslouží válečníkům k navigaci ? Následující text se snaží na tyto a další otázky přinést odpovědi. Cílem autorů nebylo uvést vyčerpávající seznam „dochovaných a zmizelých“ alejí či stromořadí, spíše chtěli poukázat na souvislosti a vrátit se ke kořenům – ke zrodu alejí v minulosti. Autoři také mluví o jejich současnosti i budoucnosti, neboť jsou přesvědčeni, že jsou nejen cenným dědictvím, ale i důležitou součástí bytí každého z nás. Autoři doufají, že tato kniha bude nejen pokračováním otevřené debaty o alejích a stromořadích, ale i pobídnutím k jejich ochraně, obnově a novému smysluplnému zakládání.

Vydalo nakladatelství Dokořán, s.r.o., Praha, 2013.

Velká kniha rad první pomoci pro psy
/z anglického originálu „The Gundog Veterinary Bible“ z roku 2009/

Harvey Carruthers

Více než 180 rad, které mohou zachránit život vašeho psa. Anglický veterinární chirurg sepsal obsáhlou knihu, která obsahuje více než 180 rad, které mohou psovi zachránit život. Publikace je členěna do osmi kapitol, pojednávajících o první pomoci psovi, vnějších a vnitřních zraněních, otravách, zdravotním stavu, prevenci, každodenní péči a zdraví lidí a zvířat. Připojen je praktický seznam jedovatých rostlin, včetně příznaků, které u psů vyvolává jejich pozření. Text je doplněn velkým počtem barevných fotografií malého formátu.

Vydalo Vydavatelství Víkend, s.r.o., Líbeznice, 2012.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód