Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p.: Výroční zpráva 2012

Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2013.

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012

V pořadí již devatenáctá Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, stručně označovaná jako Zelená zpráva, navazuje na obdobné materiály zpracované v předcházejících osmnácti letech, které Ministerstvo zemědělství každoročně zveřejňuje. Obsahuje údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích a v neposlední řadě se čtenář dozví i o mezinárodních aktivitách a nových legislativních a koncepčních dokumentech v lesním hospodářství. Uváděná data může čtenář srovnávat v časových řadách, a tím sledovat dlouhodobé vývojové trendy ukazující na praktickou stránku prosazování trvale udržitelného rozvoje.

Vydalo Ministerstvo zemědělství, Praha, 2013.

Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu

Michal V. Marek a kolektiv

Publikace nabízí ucelený pohled na cyklus uhlíku v podmínkách České republiky, a to především v kontextu antropogenní klimatické změny. Je určena jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty přírodovědných oborů. První kapitola se věnuje globální změně klimatu a jejím důsledkům, včetně mechanismů zpětných vazeb. Součástí kapitoly je stručný přehled závazků a mezinárodních úmluv pro snižování emisí skleníkových plynů a také doporučení pro politické představitele. Druhá kapitola popisuje globální klimatické modely a zabývá se jejich aplikací na poměry v ČR. Třetí kapitola shrnuje ekofyziologické aspekty ukládání uhlíku, zejména biofyzikální principy fixace kysličníku uhličitého a jejich vztah k teplotě a typu sluneční radiace. Druhá část kapitoly objasňuje vliv zvýšené koncentrace kysličníku uhličitého na fotosyntézu, dýchání a výdej vody a sleduje i růstové reakce dřevin a rozdílné strategie v ukládání biomasy v přirozených i změněných podmínkách prostředí. Čtvrtá kapitola o tocích uhlíku mezi různými ekosystémy a atmosférou popisuje eddy-kovarianční metodu jako jednu z nejprogresivnějších metod měření výměny energií a látek a kvantifikuje primární produkci čtyř hlavních ekosystémů.

Unikátní je především grafická prezentace časové dynamiky spotřeby a výdeje uhlíku v závislosti na klimatických faktorech a krátké shrnutí výsledků z měření metanu v mokřadním ekosystému. Pátá kapitola řeší změny ve využívání krajiny v rámci potřeb inventury emisí. Její náplní je mimo jiné metodika stanovení uhlíku jak v nadzemní biomase, tak v půdě. Šestá kapitola rozšiřuje znalosti o zásobách uhlíku a jeho dynamice v lesním ekosystému na uhlíkovou bilanci krajiny. Její součástí je případová studie povodí Stropnice. Atmosférický a ekofyziologický segment je v sedmé kapitole doplněn o sociální kontext v podobě šetření, které vyhodnocuje vnímání globálních změn klimatu v české společnosti. Knihu uzavírá osmá kapitola o vázání uhlíku v kontextu celospolečenských funkcí lesa, která přibližuje metodiku kvantitativního hodnocení vázání uhlíku včetně stanovení determinačních vah funkčních kritérií.

Publikace vyšla s podporou projektů VaV/640/18/03 „CzechCarbo – studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CarboEurope“, SP/2d1/93/07 „CzechTerra – adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny“, SP/2d1/70/08 „ForChange – Indikace stavu a změn lesních ekosystémů v kontextu globální změny aplikací analýzy ekofyziologických procesů a sledování s využitím metod DPZ“ a výzkumného záměru AVOZ 60870520.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2011, v edici Živá příroda.

Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb

Petr Marada a kolektiv

  • Analýza polních honiteb včetně zdravotního stavu zvěře
  • Postupy při obnově a péči o krajinné prvky
  • Dotace na realizaci jednotlivých opatření

Obnova remízků, biocenter a biokoridorů, zakládání biopásů, zatravněných pásů, dalších krajinných prvků a políček nezbytných pro život zvěře jsou některá opatření, která zvyšují přírodní hodnotu polních honiteb. Pro myslivce a ochránce přírody a krajiny přináší tato kniha důležité informace, které napomohou k realizaci krajinotvorných opatření. Čtenář získá konkrétní informace a postupy pro zakládání, péči a údržbu nelesní dřevinné vegetace (biokoridorů, biocenter a soliterních stromů), lesních porostů na zemědělské půdě, vodních prvků v krajině (především mokřadních ekosystémů a malých vodních ploch), biopásů (zvěřních políček) a dalších opatření vedoucích k zatravňování orné půdy a vytváření travobylinných lemů. Navíc je zde přehled o základních požadavcích na tvorbu projektů (součást žádostí o dotace), jejich řízení a možnosti financování jednotlivých opatření (zakládání a péče). Tato kniha přináší komplexní informace z různých oborů – ochrany přírody a krajiny, mysliveckého hospodaření, nemocí zvěře, zemědělství, lesnictví, projektového řízení, dotační politiky a základů komunikace.

Pro publikaci byly využity výsledky řešení grantu QH 81040 „Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců“ financovaného Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV) a výzkumného záměru Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně č. MSM6215648902.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2011.

Zdravotní problematika zvěře

Příručka pro mysliveckou praxi

Pavel Forejtek, Dušan Rajský, Miroslav Vodňanský a Matúš Rajský

Úvod bohatě ilustrované příručky pro mysliveckou praxi obsahuje všeobecné kapitoly o onemocnění zvěře – Nemoc jako změna vztahu organismu a prostředí, Diagnostika onemocnění, Význam onemocnění, Prevence onemocnění zvěře a Možnosti léčby onemocnění zvěře. Poté následuje podrobný přehled hlavních onemocnění zvěře – původci, klinické příznaky, patologicko-anatomické nálezy, rozšíření. Onemocnění zvěře jsou řazena podle druhu – prionová, virová, bakteriální, parazitární, mykotická, alimentární, nádorová a hormonální. Jednotlivá onemocnění zvěře provázejí barevné fotografie. Příručka je určena všem zájemcům o zdravotní problematiku volně žijící zvěře, a to z řad lesníků, myslivců, proškolených osob, biologů a pracovníků státní správy. Díky bohaté obrazové dokumentaci jednotlivých chorob bude také zajímavá pro veterinární lékaře, kteří pracují v oblasti ekologie zvěře, epizootologii volně žijících zvířat i hospodářských zvířat, a pro veterinární hygieniky, kteří odborně dohlíží na kvalitu a hygienickou nezávadnost produkované zvěřiny včetně jejího uvádění na trh.

Vydavatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Středoevropský institut ekologie zvěře Brno-Wien-Nitra, Institut ekologie zvěře VFU Brno, Brno, 2013.

Holubinky (Russula)

Radomír Socha, Václav Hálek, Jiří Baier a Jiří Hák

Publikace představuje dosud nejkomplexnější u nás vydaný přehled o rodu holubinek (Russula), které jsou po hřibovitých houbách u naší veřejnosti nejpopulárnější a nejznámější skupinou hub sbíraných pro kuchyňskou spotřebu. Kniha obsahuje popisy a velký počet barevných fotografií téměř všech druhů holubinek rostoucích na našem území. Úvodní část knihy obsahuje kapitoly o historii výzkumu rodu holubinek u nás a ve světě, hlavní makroskopické a mikroskopické znaky, jakož i seznam činidel a ukázky makrochemických reakcí důležitých pro přesné určení jednotlivých druhů. Nechybí ani souhrnné údaje o době růstu a místech výskytu zástupců tohoto barevně velmi proměnlivého rodu hub a klíč k určení všech druhů holubinek vyobrazených v atlasové části knihy. Speciální část knihy zahrnuje barevné fotografie a texty týkající se 150 druhů holubinek, včetně některých jejich významnějších forem a variet. Mezi vyobrazené druhy je zařazena kromě běžnějších druhů také celá řada našich vzácných druhů holubinek, jejichž barevné fotografie nebyly v české mykologické literatuře dosud publikovány. Dále je v knize popsáno 10 zcela nových druhů holubinek, větší počet nových variet a forem a navrženo několik nových kombinací latinských jmen, použitých poprvé v této publikaci. V poslední části knihy je uveden přehled odborných zkratek a jmen autorů, slovníček odborných výrazů, seznam odborné literatury a rejstříky českých a latinských názvů holubinek. Na konci knihy je připojena příloha s latinskými názvy a popisy makroskopických a mikroskopických znaků nových druhů, forem a variet holubinek.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2011, v edici Atlasy.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód