Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Bříza a její význam pro trvalý rozvoj lesa v imisních oblastech

Emanuel Kula

Publikace je komplexně zpracovaná monografie o bříze (Betula sp.) z hlediska taxonomie, morfologie, anatomie dřeva a ekologických nároků na abiotické prostředí. Je představena jako dřevina, která úspěšně nahradila odumřelé smrkové porosty v Krušných horách. Na základě dlouhodobého výzkumu (1986-2010) je v publikaci vymezen okruh škodlivých faktorů – biotických (hmyz, houby), abiotických (námraza) i antropogenních, narušujících stabilitu březových porostů. Jsou zde popsány příčiny velkoplošného rozpadu březových porostů v Krušných horách. Není opomenuto pěstování a využití břízy jako zdroje dřevní suroviny, postavení v přidružené výrobě i rostlinolékařství. Doložen je její význam v utváření krajiny. Text publikace provází 321 obrázků, grafů a schémat. Studijní podklady vychází z dlouhodobého výzkumu realizovaného v letech 1986-2010 v porostech Lesní správy Děčín (revíry Tisá a Celnice), Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a v širším území Krušných hor (Lesní správa Litvínov a Lesní správa Klášterec nad Ohří). Výzkum byl podporován projekty NAZV IG46002, VZ MSM6215648902, státním podnikem Lesy České republiky a regionálními subjekty.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2011

Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd

Miroslav Kravka a kolektiv

Autoři nabízí praktický pohled na perspektivní segment krajiny – na plantáže dřevin. Text poslouží jako návod pro plánování, založení a provoz v podmínkách malovýroby, tedy pro ty, kteří se budou těmito výrobními aktivitami zabývat spíše okrajově, nicméně i tak s cílem dosáhnout určité míry ekonomické efektivnosti. Tato publikace je zaměřena na tři příbuzné činnosti v krajině: provoz plantáží rychle rostoucích dřevin, plantáže vánočních stromků a porosty vzniklé zalesňováním zemědělských půd. Cílem publikace je ukázat drobným a středním zemědělcům a jiným vlastníkům půdy jak založit a pěstovat plantáže dřevin pro podnikání, samozásobení dřevem a produkci vánočních stromků.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2012

Aleje. Krása ohroženého světa

Marie Hrušková, – Marie Holečková – Václav Větvička a kolektiv

Autoři knihy popisují, co stromy u cesty znamenají, jak vůbec vzniklo toto spojení a které druhy alejí známe. Unikátní fotografie dokumentují současný stav tohoto krajinného fenoménu, který, bohužel, na mnoha místech bude brzy minulostí. Autoři ale také uvádějí příklady zachování některých alejí.

Vydala Mladá fronta, a.s., Praha, 2012

Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin

 Anna Skalická, Václav Větvička a Václav Zelený

Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin je příručka slovníkového typu, která shrnuje dosavadní nepřehledné české názvosloví rodů cévnatých rostlin a doporučuje jedno ze zaznamenaných jmen k trvalému používání. V úvodní části slovníku je pojednání o vzniku a používání českého botanického jmenosloví. Speciální část obsahuje latinsko-český a česko-latinský slovník rodových jmen cévnatých rostlin. Kniha vyšla ke 100. výročí založení České botanické společnosti.

Vydalo nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2012

Slovník dřevin mírného pásma Česko-latinsko-anglický, Latinsko-anglicko-český, Anglicko-česko-latinský

Petr Vaněk

Tato útlá knížka nemá ambice předstírat, že je vyčerpávajícím soupisem všech dřevin mírného pásma, ale přesto představuje dosti reprezentativní výčet původních druhů z Evropy, Asie, obou Amerik, Austrálie a severní Afriky. Slovník zcela záměrně neobsahuje hybridy a křížence, protože jednak vznikají stále nové a také by rozsah překynul do neúnosných mezí, a to zejména u okrasných kvetoucích keřů, jako jsou rododendrony a růže, nebo u ovocných dřevin. Důvodem, proč autor zařadil do slovníku i neevropské druhy dřevin, je to, že od pozdního středověku přiváželi mořeplavci, objevitelé a kupci do Evropy dřeviny z celého tehdy známého světa, a ty se pak stávaly ozdobami parků a zahrad zejména šlechtických sídel, ale i klášterů a univerzit, a dnes je považujeme za přirozenou součást evropské flóry.

Vydalo vydavatelství Montanex, a.s., Ostrava, 2012

Atlas jelenovitých

Jiří Kött

Kniha pojednává v celosvětovém měřítku o jednotlivých skupinách, druzích a poddruzích jelenovitých v jejich původním areálu rozšíření. Začátek knihy obsahuje kapitoly obsahující informace o původu a vývoji jelenovitých (Cervidae), seznam vymřelých jelenovitých, rozdělení jelenovitých v zoologickém systému, české názvosloví a zoologické rozdělení jelenovitých.

Vydal autor vlastním nákladem, 2012

Kolik spárkaté zvěře máme v honitbě? Příručka ke zjišťování početnosti jelenovitých /z anglického originálu „How Many Deer? A Field Guide to Estimating Deer Population Size“ z roku 1999/

Brenda A. Mayle, Andrew J. Peace, Robin M. A. Gill

Po léta víme, že údaje o sčítání zvěře nejsou spolehlivé, že jde spíše o hrubé odhady. Dokládají to úlovky, které u velké zvěře neustále stoupají. Pro myslivce je to vážné memento, protože zároveň narůstají i škody působené zvěří, a tím i náhrady za ně. Dosavadní sčítací metody velké zvěře jsou velmi nespolehlivé a jsou málo vhodným podkladem pro plány lovu, tím méně pro úpravu poměru pohlaví a věkové struktury. V recenzované knize dostávají myslivci do ruky příručku, která jim má sčítání zvěře usnadnit, a na jeho základě přizpůsobit stavy dané honitbě. Kniha vychází z metod a zkušeností, jež při sčítání využívají zoologové. Její obsah se opírá o praxi používanou v Anglii a omezuje se pouze na jelenovité. V úvodní části se čtenář seznámí s hlavními pojmy ze statistiky a výběrem vhodného způsobu sčítání ve dne, v noci za pomoci bodového světla, s termovizí, dále s nepřímými metodami odhadu, jako je stupeň poškození vegetace, sčítání stop, trusu a s využitím údajů o odstřelu. Závěr pojednává o vyhodnocení získaných údajů. Kniha je doplněna o řadu dalších informací (potřebných např. k popisu biotopu), vhodných formulářů apod. Je to první díílo, které se u nás zabývá spolehlivými způsoby zjišťování co nejpodrobnějších údajů o výši stavů velké zvěře. Jeho potřebu ocenila také Českomoravská myslivecká jednota, která vydání knihy finančně podpořila.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2011

Myslivecká střelba. Tipy a triky pro lepší trefu /z německého originálu „Der waidgerechte Büchsenschuss“ z roku 2011/.

Heinrich Weidinger

Autor uložil do knihy své dlouholeté zkušenosti, získané při výchově mladých myslivců. Jeho cílem je naučit zacházet s kulovnicí tak, aby výsledkem byl správný myslivecký zásah, po němž by zvěř zbytečně netrpěla. Kniha se dělí na 18 kapitol, pojednávajících o loveckých kulových zbraních a jejich doplňcích, o psychologii střelce, o střelbě na střelnici i v honitbě, o střelivu, balistice a bezpečnosti při střelbě. Obsah knihy sráží úroveň českého překladu.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2013

Motýli a housenky střední Evropy: Noční motýli III. – píďalkovití

Jan Macek, Josef Procházka a Ladislav Traxler

Publikace je třetím svazkem plánované čtyřdílné edice atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Podobně jako u dvou předchozích, již vydaných dílů je cílem tohoto třetího svazku podat ucelený přehled o všech druzích z dané čeledi, v tomto případě píďalkovitých, zjištěných nebo předpokládaných ve středoevropském prostoru. V textové části je u každého druhu uvedena krátká charakteristika, u vzájemně si podobných druhů diferenciální diagnóza jak dospělců, tak jejich vývojových stádií – housenek, dále rozšíření, bionomie, u larev základní biologické charakteristiky (fenofáze, živné rostliny, eventuálně poznámky k chovu v zajetí). Rozšíření u většiny druhů je doplněno ilustračními mapkami. Obrazová část je tvořena tabulemi s vyobrazením dospělců všech druhů a u více než poloviny druhů i housenek.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2012, v edici Atlasy

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód