Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Jeřáb – dřevina roku 2013

Sborník referátů ze semináře (Svoboda nad Úpou, 30. 5. 2013), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., Českou lesnickou akademií Trutnov a Správou Krkonošského národního parku a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství. Sborník se věnuje dřevině, která přispívá k druhové pestrosti naší přírody.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2013

Biodiverzita lesů v České republice. Modul C

Sborník ze semináře v rámci Programu rozvoje venkova (Vílanec, 5. 6. 23013), který pořádala Česká lesnická společnost ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové, s Českou komorou odborných lesních hospodářů a s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem. Seminář se zabýval vlivem klimatické změny na lesy.

Vydala Česká lesnická společnost, 2013

Průzkum výživy lesa na území České republiky 1996-2011

Přemysl Fiala, Dušan Reininger, Tomáš Samek, Pavel Němec, Aleš Sušil

Průzkum výživy lesa hodnotí stav lesa podle stavu živin a dalších vybraných prvků a charakteristik v půdním prostředí. Jeho posláním je informovat vlastníky lesních pozemků, jejich uživatele, zaměstnance pověřené řízením lesního hospodářství a zaměstnance státní správy. V roce 1998 byl průzkum výživy lesa včleněn do zákona č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech). Organizací odběru, laboratorními rozbory a jejich vyhodnocením byl pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Údaje o půdním prostředí byly doplňovány údaji o chemismu pletiv asimilačních orgánů. Výsledky hodnocené v této publikaci zahrnují údaje z let 1996-2011, což představuje 16 155 půdních vzorků a 9 093 vzorků asimilačních pletiv. Toto množství je základem pro statistické zpracování publikace, která poskytuje zevrubné informace o chemismu půdního prostředí a úrovni výživy dřevin. Je podkladem o rozhodování o vhodnosti melioračních zásahů a s nimi spojených finančních nákladů i dotačních titulů. Tento soubor geograficky postihuje takřka celé území České republiky, konkrétně 26 ze 41 přírodních lesních oblastí, podle nichž byl průzkum organizován. Konečnými výstupy statistického zpracování jsou tabulky hodnocení obsahů prvků a půdních charakteristik. Dále klasifikační tabulky pro vybrané dřeviny ČR. Grafickou částí publikace je soubor interpretačních barevných diagramů šetřených charakteristik. Studované přírodní lesní oblasti jsou charakterizovány procentuálním zastoupením klasifikačních tříd v ekologických řadách a lesních vegetačních stupních. Publikace je obdobou zpracování výsledků agrochemického zkoušení půd, zavedeného a osvědčeného v zemědělské praxi.

Vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, 2013

Přehled hub střední Evropy

Jan Holec, Antonín Bielich a Miroslav Beran

Kniha ukazuje pestrost a bohatství velkých hub ve střední Evropě. Je to atlas, stručná encyklopedie i učebnice v jednom. Obsahuje téměř všechny běžné druhy, ale i mnoho druhů vzácných. Základní počet 1206 vyobrazených taxonů (druhů, popř. variet a forem) je v poznámkách doplněn o více než 800 dalších taxonů. Ještě nikdy u nás nevyšla kniha s tak velkým množstvím malovaných ilustrací hub. Počtem druhů patří k nejrozsáhlejším jednodílným mykologickým příručkám v Evropě. Popisy hub obsahují všechny informace potřebné ke spolehlivému určení. Ilustrace, které Antonín Bielich maloval více než 20 let, mají oproti fotografiím tu výhodu, že zobrazují typický vzhled plodnic jednotlivých druhů. Mnoho hub lze spolehlivě určit jen s pomocí mikroskopu, a proto popisy obsahují údaje o nejdůležitějších mikroznacích. Nechybí informace o jedlosti, nejedlosti nebo jedovatosti. Veřejnosti je představen moderní systém hub; v obrazové části jsou některé druhy naopak seskupeny podle vzhledu, což usnadní jejich určování. Na rozdíl od jiných u nás vydaných atlasů jsou tu popsány i znaky jednotlivých rodů hub. Obecné kapitoly obsahující velké množství názorných perokreseb, jsou věnovány vnější i vnitřní stavbě hub, jejich ekologii, ohrožení a ochraně, pojednávají o českých i latinských jménech, toxinech, barvách, chutích a vůních, přinášejí rady pro určování hub, jejich sběr a využití v kuchyni. Kniha je určena nejen houbařům, ale všem milovníkům přírody. Svým širokým záběrem a originálním pojetím dobře poslouží pedagogům, jejich žákům a studentům, ale také přírodovědcům, pracovníkům ochrany přírody a lesníkům.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2012

Rytíř historie a umění

/Knižní rozhovor s doc. MUDr. Jaromírem Kovaříkem, CSc., neurologem a mysliveckým spisovatelem, u příležitosti jeho 85. narozenin./
Oldřich Koudelka

Autorem publikace je myslivecký beletrista, zakladatel a první předseda Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty a člen Obce spisovatelů. Z otevřeného rozhovoru, nabízených Koudelkových otázek a Kovaříkových upřímných odpovědí ve spontánních myšlenkových pochodech se postupně utváří, krystalizuje a vystupuje portrét duševního světa a životních hodnot jubilanta. Z otázek i odpovědí se skládá životní mozaika této významné osobnosti lékaře, neurologa, vysokoškolského pedagoga, výzkumníka i mysliveckého historika a spisovatele. Po knižním rozhovoru následují ohlasy na tuto osobnost. O docentu Kovaříkovi se vyjadřují další významné osobnosti a spolupracovníci, kteří hodnotí jeho odborný profil i lidský charakter. Závěrečná kapitola cituje kratší pasáže z Kovaříkových děl.

Vydala Myslivost, s.r.o., Praha, 2011

Myslivecká stráž. Práva, povinnosti, právní výklad a využití pravomocí v praxi

Vladimír Bednář a Pavel Bednář

2. přepracované vydání příručky se postupně věnuje pohledu do minulosti, mysliveckému právu, stráži přírody, lesní stráži a myslivecké stráži, podmínkám pro ustanovení myslivecké stráže, zrušení ustanovení myslivecké stráže, zákonným povinnostem a zákonným oprávněním myslivecké stráže a odpovědnosti za způsobenou škodu. Jádro publikace tvoří výňatky z ustanovení konkrétních právních norem podle stavu k 1. květnu 2012, jejichž znalost je nutná k řádnému výkonu činnosti myslivecké stráže.

Vydalo vydavatelství DRUCKVO, s.r.o., Praha, 2012, v edici Myslivost pro praxi /2. přepracované vydání (1. vydání pod názvem „Práva a povinnosti myslivecké stráže v praxi“: rok 2004)/.

Včelařské dřeviny a byliny

/Stavba květů a nektárií – Nektarodárnost a pylodárnost – Přehled dřevin a bylin – Léčivé látky v rostlinách./
Oldřich Haragsim

Dříve vydané publikace „Včelařské dřeviny“ (Grada, Praha, 2004) a „Včelařské byliny“ (Grada, Praha, 2008), které byly věnované zdrojům včelí pastvy, jsou nyní spojeny do jedné editorsky upravené knihy, která je rozdělena na část obecnou a na část speciální. První kapitola v obecné části pojednává o životě dřevin a keřů, další oddíly přinášejí informace o stavbě květu, nektáriích, nektodárnosti rostlin, jejich pylodárnosti, o pylu a pylových rouskách. Dále je zde pojednáno o rostlinách včelám nepřátelských i o rostlinách pro včely málo významných. Speciální část je rozdělena na dva díly – včelařské dřeviny a včelařské byliny. Oba díly přinášejí botanický popis zhruba 300 nektarodárných a pylodárných rostlin v abecedním pořadí. U každé popisované rostliny najde čtenář informaci o její stavbě, listech, květech, eventuálně i plodech. Do úvahy je vzata náročnost na stanoviště a způsob rozmnožování, důraz je kladen na její včelařský význam. Pokud byla u některých rostlin měřena nektarodárnost, pak je uveden údaj o cukerné hodnotě nektaru, která je určující pro hodnocení zdroje včelí pastvy. Zaznamenán je i výskyt producentů medovice – dalšího zdroje včelí snůšky. Upozorněno je i na obsah léčivých látek v rostlinách, jež jsou využitelné ve farmaceutickém průmyslu nebo fytoterapii. V tomto vydání byl rozšířen počet perokreseb a barevných snímků, doplněny vysvětlivky a v přehledu literatury upozorněno na literaturu doporučenou.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2013. Druhé, upravené vydání /první vydání: Včelařské dřeviny (rok 2004) a Včelařské byliny (rok 2008)/.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód