Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Výběrné hospodářství a jeho různé formy

/ze švýcarského originálu „Die Plenterung und ihre unterschiedlichen Formen“ z roku 2002/
Jean-Philippe Schütz

Český překlad učebnice profesora Schütze zpřístupňuje všem našim lesníkům možnost prostudovat principy výběrného hospodaření v teoretické i praktické rovině a v nejaktuálnější podobě, jakou lze v současné evropské literatuře nalézt. Publikace by měla pomoci všem, kteří se vydali nebo vydávají na cestu nepasečných způsobů hospodaření.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2011.

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2013

Petr Zahradník a Marie Zahradníková

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2013 je zpracovaný na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2013, zveřejněném ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy, ročník 10, č. 1 (2013). Tento seznam, který byl aktualizován ke dni 30. března 2013, navazuje na tradici vydávání této publikace v dvouletém intervalu se změnami, které vyplývají ze změn v rámci platného znění zákona o rostlinolékařské péči, které reagují na trendy Evropské unie, resp. na její legislativu.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2013. Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa 2013 byl distribuován společně s časopisem Lesnická práce č. 5/2013.

Atlas fenologických poměrů Česka = Atlas of the Phenological Conditions in Czechia

kolektiv autorů

Jednou z významných součástí komplexního systému měření a pozorování meteorologických a klimatologických prvků, který dlouhodobě zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (dále ČHMÚ) na území České republiky, je pozorovací síť fenologických stanic. Fenologická pozorování se obecně zabývají sledováním časového nástupu každoročně se opakujících fenologických fází rostlin a živočichů, ovšem hlavní zájem je věnován zejména vývojovým fázím vegetačního cyklu vybraných druhů rostlin. Charakteristikami vývojových fází jsou například vzcházení a rašení rostlin, nástup prvních listů, počátek a trvání kvetení, nástup a dosažení fenologické fáze zralosti plodů a další etapy vývoje rostlin, které jsou závislé na okolních podmínkách prostředí, na vývoji počasí v daném roce, ale také na genetickém základu, odolnosti a přizpůsobivosti konkrétní rostliny. Pozorování jsou využitelná nejen pro studium vývoje či k rekonstrukci místních klimatických podmínek, ale i pro ostatní související obory včetně zemědělství, lesnictví a péče o krajinu, stejně jako například pro alergologické obory lékařství, neboť řada sledovaných druhů rostlin patří mezi významné zdroje pylových alergenů v ovzduší. V rámci fenologické sítě je nyní k dispozici 74 stanic polních plodin se 17 sledovanými druhy, 31 stanic ovocných dřevin s 15 druhy a 46 stanic lesních divoce rostoucích rostlin se 45 sledovanými druhy.

Atlas fenologických poměrů Česka, který je přibližně formátu A3 a je napsán v češtině a v angličtině, podává komplexní přehled výsledků fenologických pozorování v Česku za období let 1991 až 2010. Ke zpracování atlasu byly vybrány rostlinné druhy, které se běžně a četně nacházejí nebo jsou pěstovány na území České republiky a jsou zařazeny do pozorovacího programu dobrovolnické staniční fenologické sítě ČHMÚ. Atlas je zpracován na základě výsledků fytocenologických pozorování podle metodiky ČHMÚ. Největší pozornost je věnována lesním rostlinám, tedy divokým a polokulturním druhům dřevin a vytrvalých bylin, které jsou svým výskytem převážně původně vázány na středoevropská lesní společenstva. Jejich vegetační vývoj není ovlivněn zásahem člověka, vyskytují se na území Česka v různých nadmořských výškách a patří mezi dominantní druhy našich hlavních vegetačních jednotek. Dalším důležitým aspektem vybraných rostlinných druhů je i alergologický význam jednotlivých rostlin. Mnohé z nich patří mezi významné pylové alergeny v ovzduší.

Atlas je členěn do osmi tematických oddílů: Fenologický výzkum v Česku, Polní plodiny, Ovocné plodiny, Lesní rostliny – dřeviny, Lesní rostliny – byliny, Časoprostorová variabilita nástupu fenofází, Fenologický kalendář a fenologická roční období, Souhrnná fenologická charakteristika Česka. Dílo zpracovává základní fenologické charakteristiky s množstvím grafů, ilustrací, fotografií a vysvětlujícího textu.

Vydaly Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci, Praha – Olomouc, 2012.

Srnčí zvěř I.: odhad věku, zásady průběrného odstřelu

Pavel Scherer

Výpravná publikace, celobarevně tištěná na křídovém papíru formátu A4, je výsledkem autorovy více než desetileté práce se srnčí zvěří držené v jeho domácím chovu. V deseti kapitolách věnovaných jednotlivým aspektům chovu srnčí zvěře popisuje autor výsledky svých praktických pozorování a výzkumu této naší nejčetnější domácí zvěře. Postupně jsou probrány tyto tematické okruhy: reprodukce srnčí zvěře aneb úspěch po deseti letech, etologické a sociální aspekty podzimních a zimních tlup srnčí zvěře, příčiny vzniku asymetrických parůžků a faktory, které je ovlivňují, trofejová kulminace, faktory ovlivňující kvalitu a sílu srnčích parůžků, etologické a fyziologické aspekty srnčí zvěře, genetika srnčí zvěře, základní podmínky chovu srnčí zvěře, odhad věku živé a ulovené zvěře a zásady průběrného odstřelu. Práce přináší celou řadu nových, dosud nepublikovaných poznatků o srnčí zvěři. Využívá rozsáhlého faktografického materiálu a porovnává výsledky vlastních šetření v rámci výzkumných prací s publikacemi a poznatky našich i zahraničních autorů zabývajících se studiem srnčí zvěře. Publikace obsahuje rozsáhlou fotografickou dokumentaci čítající přes 1000 snímků. V podstatě se tímto předkládaná kniha stává obrazovou publikací umožňující nahlédnout do méně známých oblastí života a životních projevů srnčí zvěře a plně pochopit autorovy závěry prezentované v textové části knihy. Publikace je cíleně zaměřena do nejvíce diskutované a stále aktuální oblasti naší myslivecké praxe – odhadu věku srnčí zvěře a správným zásadám průběrného odstřelu. Veškeré exaktní práce, poznatky a závěry autor opřel o dlouholetá praktická pozorování jedinců chovaných v zajetí a také o zkušenosti s volně žijící zvěří, které autor pro objektivitu mezi sebou vzájemně konfrontoval. Tím vyvrací mýty a dogmata, které se bez kritického zkoumání předávaly z jedné myslivecké generace na generaci následující.

Vydal Pavel Scherer, Sudice, 2012.

Chování, chov a lov jelení zvěře

/z německého originálu „Verhalten, Hege und Bejagung des Rotwildes“ z roku 2008/
Kurt Menzel

Známý německý praktik a znalec spárkaté zvěře, jehož několik knih vyšlo také u nás, rozdělil populární příručku o jelení zvěři na dvě části. První pojednává o chování zvěře. V ní autor hodnotí její smyslové vnímání a projevy, chování ve volnosti s ohledem na přírodní prostředí, ale i uvnitř tlupy a zvláště v době říje. Po tomto stručném seznámení s životními projevy obrátil autor svoji pozornost v druhé části knihy na důležité předpoklady úspěšného chovu zvěře a její lov. Nejprve se věnuje ukazatelům správného odstřelu podle pohlaví a věkových tříd a s tím spojeného odhadu věku živé zvěře a jeho určení u zvěře ulovené. Mezi jiným se zmiňuje o málo známých metodách určení věku podle Harkeho a Gottschlichta. Samostatná poměrně rozsáhlá kapitola se zabývá způsoby lovu. Kniha doplněná fotografiemi, kresbami a grafikami obsahuje zajímavé poznámky z praxe. Je psána pro německé čtenáře a podle německých předpisů a zvyklostí, které se v některých bodech liší od našich. Pro nás je podnětný plán stavby zelených mostů, který má zajistit spojení izolovaných ostrůvků výskytu jelení zvěře, a tak zabránit její degradaci. Stručně a názorně napsaná kniha poskytne praktické informace zejména začátečníkům.

Vydalo Vydavatelství Víkend, s.r.o., Líbeznice, 2011.

Myslivost a její tradice

Jaromír Kovařík

Publikace se věnuje oboru myslivecká osvěta, který zahrnuje mysliveckou historii, zvyky, tradice a mysliveckou kulturu. Monografie vyšla na počest zapsání české myslivosti do seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.

Vydalo vydavatelství DRUCKVO, s.r.o., Praha, 2012, v edici Myslivost do kapsy /5. vydání – přepracované vydání publikace „Tradice v myslivosti“ (Českomoravská myslivecká jednota, Praha, 1993)/.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód