Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Lesy České republiky, s.p.: Výroční zpráva 2015

Výsledky činnosti státního podniku Lesy České republiky za rok 2015. Součástí výroční zprávy je i výstup na CD.

Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2016.

Pracovní postupy a zásady bezpečnosti práce při lesnických činnostech u podniku Lesy České republiky, s.p.

Ladislav Tomášek a Jiří Smetana

Publikace podrobně rozpracovává pracovní postup Lesů České republiky, s.p., č. 108/2016 Zásady bezpečné práce při lesnických činnostech (práce v pěstební činnosti, práce s chemickými látkami a směsmi včetně přípravků na ochranu rostlin, práce s křovinořezem a vyžínačem, práce s jamkovačem, práce s řetězovou pilou, práce s řetězovou pilou při těžbě dřeva včetně zpracování, práce s harvestorem, práce při soustřeďování dříví, práce při odvozu dříví, manipulace dříví na manipulačních skladech, skladování pohonných hmot, chemických látek a směsí, ochranná pásma). Účelem publikace je plnění zákonných nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2016 /třetí, aktualizované vydání (první vydání: 2003)/.

Fauna ČR: Ptáci = Aves /díl 1/

Karel Šťastný, Karel Hudec a kolektiv

První vydání této knihy vyšlo v edici Fauna ČSSR, svazek Ptáci 1, v roce 1972. Jeho druhé, přepracované a doplněné vydání jako Fauna ČR a SR, Ptáci 1, bylo vydána po 22 letech, v roce 1994. Nyní zhruba po stejné době je vydáváno třetí, přepracované a doplněné vydání, tentokrát jen jako Fauna ČR, Ptáci 1 (svazek zahrnuje řády vrubozubí, potáplice, trubkonosí, potápky, plameňáci, čápi, brodiví, pelikáni a veslonozí). Záměr vydat toto dílo znovu je podložen jak zájmem široké veřejnosti, tak především současnou situací, kdy se po intenzivním ornitologickém výzkumu v posledních desetiletích nahromadilo tolik nových a významných poznatků nejen z faunistiky a biologie ptáků, ale i nečekaných a nových pohledů na jejich systém a řadu taxonomických problémů, které vyžadovaly základní přepracování především obecných kapitol k modernímu poznání této skupiny obratlovců. Hlavní změny v tomto třetím vydání se týkají jak obecného úvodu, kde zejména nové poznatky molekulární taxonomie a systematiky vyžadovaly hlubší zásahy do celého textu, tak zpracování jednotlivých druhů, které podle osvědčeného schématu (synonymika, taxonomie, rozšíření druhu, popis, rozměry, hmotnost, poznávání v přírodě, výskyt v České republice, tah, prostředí, hnízdění, potrava, význam, cizopasníci a nejdůležitější literatura) zohledňuje velké změny v rozšíření a početnosti mnoha druhů. Po tak dlouhé době se přirozeně změnil kolektiv autorů a také úroveň znalostí o naší avifauně. Proto v úvodu autoři pokládají za nutné znovu vysvětlit metodické přístupy k celé práci, jejím cílům, způsobů zpracování jednotlivých kapitol i použitou terminologii.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2016, v edici Fauna ČR. 3., přepracované a doplněné vydání (1. vydání: rok 1972).

Měkkýši České a Slovenské republiky = Molluscs of the Czech and Slovak Republics

Michal Horsák, Lucie Juřičková a Jaroslav Picka

Měkkýši jsou starobylou živočišnou skupinou, která za 500 miliónů let své existence dokázala osídlit prakticky všechny typy biotopů. Najdeme je v oceánech a mořích jak v několikakilometrových hloubkách, tak i v planktonu u hladiny, na skalách, v písku i bahně, zavrtané do skal nebo dřeva. Žijí ve vodách brakických i sladkých, stojatých i tekoucích, v pramenech a puklinových vodách. Na souši je nalezneme v lesích, kde osídlili prostor od půdy a lesního opadu až po koruny stromů, na skalách i otevřených stanovištích, ba dokonce i na pouštích. Na první pohled by se zdálo, že jediné, co měkkýši nedokáží, je létat. Ale dokonce i to je známo – samozřejmě zprostředkovaně. Plži i mlži dokáží překonávat nemalé vzdálenosti na tělech hmyzu a ptáků, ale i pomocí lodí i letadel.

Počtem druhů okolo 130 000 jsou měkkýši (Mollusca) druhým nejpočetnějším živočišným kmenem na světě (na prvním místě jsou členovci). Z osmi měkkýších tříd jsou na území České a Slovenské republiky zastoupeni pouze plži (Gastropoda) a mlži (Bivalvia), zbylých šest tříd je mořských. Málokdo ví, že druhově nejpočetnější plži se vyskytují ve stejném poměru na souši i v moři (je známo zhruba 45 000 druhů suchozemských a sladkovodních a přibližně stejný počet druhů mořských). Mlžů je podle kvalifikovaných odhadů asi 13 000 druhů v mořích a zhruba 2 000 druhů ve sladkých vodách. Na území České republiky bylo ve volné přírodě doposud nalezeno 249 druhů měkkýšů, z toho je 221 druhů plžů (50 vodních a 171 suchozemských) a 28 mlžů, na Slovensku je to 247 druhů, z toho 219 druhů plžů (51 vodních a 168 suchozemských) a 28 mlžů. Celkově se jedná o 283 druhů, z toho 213 je společných pro oba státy.

Tato kniha, která je napsána v češtině a v angličtině, je obrazovým průvodcem úplné fauny měkkýšů České a Slovenské republiky a zároveň jednoduchým určovacím atlasem. Naprostou většinu našich měkkýšů lze spolehlivě rozeznat podle znaků na schránce. U těch několika druhů, kde to není jednoznačné, je nutno vypreparovat pohlavní soustavu zkoumaného jedince, přičemž důležité znaky nese její koncová část. V těchto případech je text doplněn o anatomické obrázky s kritickými rozlišovacími znaky. U nesnadno odlišitelných druhů jsou v textu zdůrazněny základní rozdíly a další informace, které by měly determinaci ulehčit.

Úvod knihy obsahuje kapitoly, které obsahují morfologii, anatomii a ekologii měkkýšů, význam měkkýšů pro člověka, vývoj malakofauny v poledové době, historii české a slovenské malakozoologie, návod na sběr měkkýšů a založení sbírky, názvosloví, determinační literaturu a slovníček pojmů. Hlavní část knihy otevírá seznam měkkýšů České a Slovenské republiky. Dále následují informace o jednotlivých skupinách a druzích měkkýšů. Hlavní část knihy uzavírají barevné tabule. V závěru knihy je uveden seznam literatury a český, slovenský, anglický, německý a latinský rejstřík.

Vydalo Nakladatelství Kabourek, s.r.o., Zlín, 2013.

Myslivost I.

Vladimír Hanzal, Vlastimil Hart, Paweł Janiszewski, Diana Kořanová a Petra Nováková

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zajišťuje výuku myslivosti coby povinného nebo volitelného předmětu pro studenty všech fakult a oborů České zemědělské univerzity, kteří po úspěšném absolvování předmětu získají kvalifikaci na úrovni vyšší odborné zkoušky z myslivosti. Kolektiv autorů pod vedením doc. Ing. Vladimíra Hanzala, CSc., přistoupil k sepsání dvoudílných skript s vědomím, že je nezbytné předložit studentům nejnovější poznatky z mnoha oborů tvořících základ myslivosti a že výuka myslivosti na fakultě lesnické a dřevařské vychází z ekosystémového pojetí a zvěř je vnímána nejen jako obnovitelné přírodní bohatství, ale i jako významný indikátor kvality životního prostředí. První díl skript se skládá z pěti hlavních kapitol. První kapitola „Myslivecká historie, zvyky a tradice“ zachycuje vznik myslivosti, seznamuje s bohy a patrony lovců a myslivců, odrazem myslivosti v kultuře, uvádí myslivecké organizace a myslivecké zvyky a tradice. Druhá kapitola se zabývá vývojem loveckého práva v Čechách a na Moravě od středověku až po dnešní dobu. Ve třetí kapitole je zpracována myslivecká zoologie. Čtvrtá kapitola „Myslivecká kynologie“ se zabývá loveckou kynologií, to je volbou plemene psa, jeho výcvikem a zkouškami. V páté kapitole je věnována pozornost péči o zvěř především z hlediska jejích potravních nároků. Skripta provází ilustrační kresby, tabulky a černobílé fotografie.

Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Druckvo, s.r.o., Praha, 2016.

Nejen o zvěři a lovech

Jan Novák

Autor, jehož zájmem je myslivost a fotografování živé přírody, se snaží v útlé knížce mimo popisování zážitků z lovů upozornit na některé nešvary naší doby, např. na otázku fanatické ochrany některých druhů živočichů, kteří ochranu nepotřebují a začínají škodit (kormorán, bobr). Dále je to otázka kůrovce nejen na Šumavě a naprosto nesmyslné likvidování kleče ve vrcholových partiích Jeseníků. Nakonec i kamzík v Jeseníkách měl namále a jeho otázka se řešila až v Parlamentě ČR.

Vydalo vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč, 2016.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód