Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Třešeň ptačí – dřevina roku 2016

Sborník příspěvků ze semináře (Židlochovice, 30. 8. 2016), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Lesů České republiky, s.p. Třešeň ptačí byla pro rok 2016 vyhlášena státním podnikem Lesy České republiky dřevinou roku, a proto byl seminář tematicky zaměřen na problematiku jejího pěstování v lesních porostech a na dosavadní zkušenosti z výsadeb v porostech Lesního závodu LČR Židlochovice. Další příspěvky se věnovaly genofondu a možnostem využití tkáňových kultur pro reprodukci této dřeviny. První příspěvek ve sborníku představuje Lesní závod Židlochovice.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2016.

Proceedings of Central European Silviculture 2016

Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí

Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 17. vědecké konference pěstitelů lesa (Dobruška, 30. – 31. 8. 2016), kterou pořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno. Sborník byl vydán v rámci každoročního setkání pracovníků Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumné stanice Opočno Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Lesníckého výzkumného ústavu Národného lesníckého centra vo Zvolene u příležitosti 95. výročí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, a 65. výročí Výzkumné stanice VÚLHM Opočno ve spolupráci s útvarem Lesnické informační centrum VÚLHM, v.v.i., a s Odborem lesního hospodářství České akademie zemědělských věd.

Vědecká konference „Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí“ navazuje na dlouhou řadu každoročních setkání pracovníků výzkumných ústavů a univerzit věnujících se problematice pěstování lesů. Jednotlivé příspěvky této konference zahrnují problematiku vzniku a podpory obnovy, zalesňování, produkce, genetiky, úpravy porostní struktury, vnímání lesnického hospodaření veřejností, vlastností růstového prostředí a také dopadu stavu prostředí na lesní porosty.

Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, 2016.

Lesní pedagogika

Sborník příspěvků ze semináře (Žlutice, 16. 6. 2016), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., ve spolupráci s Českou lesnickou společností Střední lesnické školy Žlutice, za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Cílem semináře bylo představení lesní pedagogiky a možnosti využití nabízených výukových programů lesní pedagogiky základním a středním školám prostřednictvím lesnických organizací. Lesníkům, kteří se zabývají lesní pedagogikou, poskytl seminář informace o nových metodách, pomůckách, plánovaných akcích a možnostech dalšího vzdělávání. Dále pak na semináři byla představena soutěž Young People in European Forests, která je určena pro mládež ve věku 13 – 20 let.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2016.

Myslivost. 2. díl: Myslivecký management chovu a lovu zvěře

Miloslav Vach a kolektiv

Druhý díl s podtitulem „Myslivecký management chovu a lovu zvěře“ je součástí dvoudílné obsáhlé a podrobné reprezentativní výukové publikace „Myslivost“, která je zásadně přepracovaným a podstatně rozšířeným vydáním knihy „Myslivost“ z roku 1997. Autoři do ní zapracovali nové poznatky z oboru myslivosti za posledních 20 let.

Druhý díl publikace staví na základech podrobně popsaných v prvním díle. Chov zvěře vychází z ekologických základů a přináší podrobné informace pro význam životního prostředí zvěře a péči o něj. Významná část je věnována racionální výživě zvěře, která je důležitým nástrojem pro snižování tlaku zvěře na kulturní plodiny v zemědělství a lesní dřeviny v lesním hospodářství. Neméně významná je i ta část textu, která se zabývá selektivními zásahy do populací spárkaté zvěře. Podrobná analýza intenzivních chovů zvěře v bažantnicích a oborách na příkladech vybraných honiteb je důležitým doplňkem pro orientaci v alternativních chovatelských perspektivách naší myslivosti. Kapitola Lovecká kynologie připomíná významné osobnosti chovatelů loveckých psů. Velká část kapitoly, zpracovaná významným kynologem Ing. Jaromírem Dostálem, DrSc., je zaměřena na obecnou část, ale především na genetiku, která mimo jiné díky jemu obnovila slávu kvality našich chovů plemene českého fouska. I kapitola Střelectví je v úvodu zaměřena na připomenutí slávy našich i zahraničních puškařů. Podkapitola Balistiky, zejména vnější a cílové, je zpracována se záměrem objasnit faktory, které v myslivecké praxi jsou stále podceňovány a které následně působí zbytečné lovecké neúspěchy. Poslední kapitolou je Lovectví, které je zpracováno s náležitou profesionalitou a citlivým vztahem k chovatelským záměrům. Vhodnou částí je i připomenutí subjektivních a objektivních nebezpečí při lovu zvěře a loveckých pobytech. V textu jsou vzpomenuty všechny zásady pro přežití, ale i poskytování první pomoci při úrazech, které se při lovu stávají. Důležitou částí je i ošetřování ulovené zvěře a úprava trofejí. Závěrečnou podkapitolou je systém hodnocení loveckých trofejí popisující historii až po současnost. Knihu na kvalitním matném křídovém papíru provází velký počet názorných barevných fotografií předních fotografů a ilustrace Václava Nasvětila.

Vydalo Nakladatelství a vydavatelství Silvestris, s.r.o., Uhlířské Janovice, 2016, v kooperaci se Společností pro myslivecké vzdělávání Artemis, s Bohemia Safari Clubem a s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

Encyklopedie léčivých hub

Radomír Socha a Alexandr Jegorov

Už naši předkové odpozorovali, že určité druhy hub podporují trávení, jiné zastavují krvácení, zatímco některé potlačují infekce způsobené mikroorganismy, anebo brzdí růst nádorů. Je ale pravdou, že na rozdíl od některých východních zemí, např. Číny, Japonska, Koreje a Ruska, se léčivé houby v našem lidovém léčitelství a alternativní medicíně dosud příliš nevyužívají, přestože by mohly mít léčivé účinky na celou řadu chorob a neduhů. Příčinou toho je patrně neznalost, ale i obavy před možnou záměnou těchto „hub léčivek“ za některé jedovaté druhy hub. Cílem knihy je tento strach i nedostatek znalostí prolomit a umožnit všem čtenářům dary našich lesů a hájů – v podobě různých léčivých hub – plně využívat.

Kniha je určena praktickým houbařům, studentům přírodních věd a všem zájemcům o hlubší poznání hub a jejich účinků na lidské zdraví. Zahrnuje přes 480 barevných fotografií hub a více než 165 ilustrací biochemických struktur. Každý druh léčivé houby je charakterizován makroskopickým popisem a hlavními znaky, jimiž se odlišuje od některých podobných druhů, se kterými by mohl být zaměněn, obsahem zjištěných bioaktivních látek, jejich léčivými účinky a možným praktickým využitím dané houby. Autoři se snažili shrnout dosavadní poznatky o léčivých účincích vyšších hub, zahrnující znalosti z tradičního lidového léčitelství ve vyvážené podobě s výsledky celé řady odborných studií z oblasti fyziologie, biochemie, biomedicíny a farmakologie. Vážnějším zájemcům nabízí možnost seznámit se s velkým počtem nově izolovaných bioaktivních látek obsažených v léčivých houbách a s jejich účinky. Až na několik výjimek zahrnuje kniha léčivé druhy hub rostoucí na našem území, takže každý houbař má příležitost si tyto léčivé houby sám vlastnoručně nasbírat. Čtenář se seznámí s dobou jejich výskytu a naučí se je bezpečně rozpoznat od některých jedovatých druhů. Kromě léčivých druhů hub rostoucích na našem území obsahuje kniha navíc i několik léčivých druhů rostoucích mimo naši republiku. Do knihy byly zařazeny hlavně proto, že si některé z nich můžeme buď sami vypěstovat, nebo z nich získat hotové přípravky, komerčně dostupné v lékarnách nebo v některých obchodech specializovaných na prodej přírodních produktů.

Velkou výhodou sběru léčivých druhů hub je také skutečnost, že je můžeme sbírat od jara až do zimy, někdy dokonce i během mírné zimy. To je pro praktického houbaře výhodné, protože mnohé z těchto druhů hub patří mezi jedlé a velmi chutné houby, takže si je mohou přinést k přípravě „léčivých“ houbových pokrmů i za nepříznivých podmínek. Z tohoto důvodu je v knize uvedena chuťová kvalita všech vyobrazených jedlých léčivých druhů hub. Neposlední výhodou mnoha léčivých druhů hub je, že rostou i mimo les, např. v alejích, zahradách nebo městských parcích…

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2014.

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016

 • ČSN ISO 3767-1 Třídicí znak: 470050 Změna: Amd. 1
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 1: Všeobecné značky
  Vydána: 1.9.2016
 • ČSN ISO 3767-1 Třídicí znak: 470050 Změna: Amd. 2
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 1: Všeobecné značky
  Vydána: 1.9.2016
 • ČSN ISO 3767-4 Třídicí znak: 470050 Změna: Amd. 2
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 4: Značky pro lesnické stroje
  Vydána: 1.9.2016
 • ČSN ISO 3767-5 Třídicí znak: 470050 Změna: Amd. 1
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 5: Značky pro přenosné lesnické stroje
  Vydána: 1.9.2016
 • ČSN EN ISO 17989-1 Třídicí znak: 472010 Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Udržitelnost – Část 1: Zásady
  Vydána: 1.7.2016 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN EN ISO 11850 Třídicí znak: 476001 Změna: A1
  Lesnické stroje – Obecné bezpečnostní požadavky
  Vydána: 1.7.2016
 • ČSN EN ISO 12460-4 Třídicí znak: 490163
  Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 4: Exsikátorová metoda
  Vydána: 1.9.2016 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN EN ISO 12460-5 Třídicí znak: 490163
  Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 5: Extrakční postup zvaný „perforátorová metoda“
  Vydána: 1.8.2016 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN P CEN/TS 16368 Třídicí znak: 492618
  Lehké třískové desky – Specifikace
  Vydána: 1.7.2016
 • ČSN 75 2106-1 Třídicí znak: 752106
  Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně
  Vydána: 1.8.2016

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód