Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.: Ročenka 2015

Ročenka 2015 obsahuje v úvodu základní informace o výzkumném ústavu, významná ocenění pracovníků ústavu v roce 2015 a hlavní činnosti výzkumného ústavu. Dále následují informace o výzkumných projektech řešených v roce 2015 – o ústavním výzkumném projektu „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“ (ústavní výzkumný projekt je po jednotlivých oborech členěn na dílčí výzkumné projekty), o projektech Ministerstva zemědělství (Národní agentury pro zemědělský výzkum – NAZV), o projektech Technologické agentury ČR (TAČR), o projektech agentur dalších rezortů a podniků, o mezinárodních projektech a o projektech z Norských fondů. Dále pokračují další a jiné činnosti a informace o Útvaru zkušebních laboratoří. Publikaci uzavírají informace o publikacích a aplikovaných výstupech 2015 (články v impaktovaných časopisech, články v časopisech sledovaných databází SCOPUS, články v odborných recenzovaných časopisech, odborné knihy, články v recenzovaných sbornících, užitné vzory, uplatněné certifikované metodiky, specializované mapy s odborným obsahem, ostatní).

Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, 2016.

Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost

Rudolf Brázdil, Miroslav Trnka a kolektiv

Kniha, jejíž vydání bylo možné jen díky finanční podpoře a která zároveň vyšla jako XI. svazek volné publikační řady Historie počasí a podnebí v českých zemích, se také opírá o několikaleté systematické výzkumné aktivity v oblasti klimatologie, monitoringů sucha v České republice, USA i v dalších evropských zemích. Na přípravě této monografie se podíleli nejen meteorologové, odborníci na fyziku atmosféry, klimatologové, specialisté na historickou klimatologii, agroklimatologové, dendrochronologové a lesníci, ale i ti, kteří zpracovávají a interpretují družicová data. Autorský kolektiv, který čítá téměř 40 členů, doplnili odborníci na biologii, ekofyziologii rostlin, historii, hydrologii, pedologii, geografii a socio-ekonomii. Předkládanou monografii o suchu v českých zemích je nutné vnímat jako odpověď na zvyšující se riziko výskytu suchých období ve střední Evropě, která byla v posledních letech zřejmě nejrozsáhlejší za posledních 130 let. Pro Českou republiku, odkázanou na rovnoměrné rozložení srážek během roku, jde o zcela zásadní věc. Stávající monografie je strukturována následujícím způsobem. Po úvodní části podává kapitola 2 přehled o dosavadních poznatcích o suchu v České republice. Kapitola 3 uvádí informace o teplotních a srážkových řadách založených na přístrojových měřeních jako podkladu pro výpočet indexů sucha, popisuje vodoměrná měření jako základ pro sestavení indexů hydrologického sucha, charakterizuje dokumentární data s informacemi o suchu, dendrochronologické údaje a poznatky o suchu získané dálkovým průzkumem. Následující kapitola 4 uvádí analýzu sucha v českých zemích na základě indexů sucha vypočítaných pro přístrojové období, hodnotí intenzitu sucha založenou na detailním modelu půdní vlhkosti, ukazuje pětsetletou chronologii sucha vzniklou kombinací dokumentárních a přístrojových údajů, prezentuje citlivost dendrochronologie dubu na sucho a podává podrobnou charakteristiku nejvýznamnějších epizod sucha v období přístrojových pozorování i před ním.

Na závěr je kapitola doplněna syntézou získaných poznatků, které zmiňuje v širším středoevropském kontextu. Diskuse synoptických příčin sucha na základě analýzy charakteristik přízemního tlakového pole v atlantsko-evropské oblasti, vlivu vybraných klimatotvorných faktorů na sucho a prezentace změn ve využití ploch se zřetelem k suchu v krajině je obsahem kapitoly 5. Další kapitola 6 je zaměřena na vybrané dopady sucha na zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství v České republice. Na ni navazuje část týkající se budoucích scénářů sucha v období možné antropogenně podmíněné klimatické změny, a to i se zřetelem na dopady ve třech hlavních oblastech (zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství), včetně vybraných adaptačních opatření (kapitola 7). Poslední kapitola 8 shrnuje zásadní poznatky plynoucí z analýzy sucha v českých zemích v minulosti, současnosti a budoucnosti.

Kniha byla vydána v rámci projektu „Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0248).

Vydalo Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 2015.

Velká encyklopedie Počasí a změna klimatu

/z anglického originálu „The Encyclopedia of Weather and Climate Change“ z roku 2010/

Juliane L. Fry, Hans-F Graf, Richard Grotjahn, Marylin N. Raphael, Clive Saunders, Richard Whitaker

Srozumitelné texty napsané mezinárodním týmem odborníků a barevné fotografie, podrobné ilustrace, mapy, grafy a diagramy v knize – souhrnném obrazovém průvodci – Velká encyklopedie Počasí a změna klimatu odhalují procesy a mechanismy, které ovládají a jimiž se řídí počasí, způsobem, jenž zaujme i poučí. Kniha obsahuje výsledky nejmodernějších vědeckých výzkumů od úrovně molekulární až po planetární. Podrobně je probrána zemská atmosféra a její globální systémy, extrémní povětrnostní jevy, meteorologie a klimatické pásy. V závěru jsou uvedeny důkazy o změně klimatu, nastíněny pravděpodobné závěry a vysvětleny způsoby, jimiž mohou vlády, soukromé společnosti i jednotlivci přizpůsobit své zavedené zvyklosti, aby zmírnili stav, jemuž dnes čelí. Tato kniha je rozdělena do šesti oddílů – Základní mechanismy, Dění v povětří i na Zemi, Extrémní úkazy, Sledování počasí, Podnebí, Změna. V oddílu Základní mechanismy získá čtenář přehled o tom, co je to zemská atmosféra a její globální systémy. Oddíl Dění v povětří i na Zemi vysvětluje, jak vznikají a fungují běžné meteorologické prvky, jakými jsou obloha, déšť nebo sníh. O ničivých povětrnostních jevech – tornádech, hurikánech nebo obdobích sucha – pojednává oddíl Extrémní úkazy. V oddílu Sledování počasí se čtenář dozví, jak se vyvíjela věda zvaná meteorologie od starověku až po současnost. Oddíl s názvem Podnebí nás provede podnebnými pásy po celé zeměkouli. A konečně oddíl Změna nabízí podmanivý obraz naší vazby na rodnou planetu a následků klimatických změn. Každý oddíl se dále dělí na kapitoly věnované jednotlivým tématům. Kapitoly vždy začínají obecným úvodem k tématu, na dalších stránkách je téma podrobně vysvětleno. Pak následují jednotlivé charakteristiky, které jsou přehledem vývoje našich znalostí o počasí a podnebí. Skládají se z textů, ilustrací, schémat a grafů, map a fotografií.

Vydalo nakladatelství Svojtka & Co., s.r.o., Praha, 2012.

Nevítaní vetřelci – Invazní rostliny a živočichové v Evropě

/z německého originálu „Unheimliche Eroberer. Invasive Pflanzen und Tiere in Europa“ z roku 2011/

editor: Wolfgang Nentwig

Biologické invaze se dotýkají nás všech, ať chceme nebo nechceme. S rostoucí intenzitou cestování do exotických krajů a nárůstem zahraničního obchodu roste i množství neúmyslně i úmyslně zavlečených druhů. Některé z nich působí problémy v ochraně přírody, ohrožují lidské zdraví či mají negativní dopad na ekonomiku. Kniha přináší příběhy o životě, ekologii a kontrole vybraných invazních rostlin, bezobratlých živočichů a obratlovců. Editor oslovil široké spektrum odborníků na jednotlivé druhy z celé Evropy a sestavil s jejich pomocí dvacet čtyři kapitol, z nichž každá přináší profil jednoho invazního druhu. Výběr zahrnuje v České republice populární druhy, jako jsou bolševník, křídlatky, netýkavka, norek, nutrie či mýval, ale i některé u nás méně známé druhy nebo druhy invazní v blízkých zemích. Kapitoly jsou bohatě doplněny fotografiemi, které dokreslují jak invadovaná stanoviště, tak charakteristické rozlišovací znaky vybraných vetřelců.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2014.

Jedlé rostliny v přírodě

/z německého originálu „Esbare Wildkräuter und Wildbeeren für unterwegs“ z roku 2012/

Rudi Beiser

V Evropě roste planě přes 12 000 druhů rostlin, z nich je nejméně o 1500 známo, že jsou jedlé. V této knížce autor představuje 140 nejdůležitějších planých rostlin a plodů. Aby byl usnadněn jejich sběr, autor rozdělil rostliny podle výskytu v různých biotopech: v lese, na louce, u vody a na poli. V rámci každého biotopu jsou rostliny seřazeny podle hlavní doby sběru: jaro, časné léto, léto a podzim. Ke každému druhu je uvedena zevrubná informace o jeho určování, nalezišti, době sklizně a kulinářském uplatnění. “Typy do terénu“ podávají cenné pokyny o sběru a jeho zvláštnostech nebo jiné cenné informace. Kromě toho poukazují na možnost záměny s jedovatými “dvojníky“. Aby je mohl čtenář s jistotou rozlišit, uvádí autor také jejich portréty ve zvláštní kapitole. Obecné úvodní kapitoly obsahují informace o určování jednotlivých druhů, o správném sběru i o bezpečné konzumaci. Na konci knížky čtenář najde malou sbírku základních předpisů pro kuchyňské zpracování planých rostlin a bobulí. Knížku provází více než 300 barevných fotografií a kreseb.

Vydala Euromedia Group, k. s. – Knižní klub, Praha, 2014.

Zbrojní průkaz

Zkouška odborné způsobilosti

sestavil: Josef Vosátka

Publikace je určena žadatelům o zbrojní průkaz a žadatelům o jmenování zkušebním komisařem. Nejprve jsou v publikaci uvedeny právní předpisy vztahující se k dané problematice, a to zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, to je zákon o zbraních (ve znění k 1. 1. 2016), vyhláška Ministerstva vnitra č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních (ve znění k 1. 1. 2016), nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E (ve znění k 1. 1. 2016), a nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmým prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb., a nařízením vlády č. 503/2005 Sb. Dále následují zkušební otázky Ministerstva vnitra ČR používané ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem podle zákona o zbraních. V kapitole o průběhu praktické zkoušky jsou popsány rozborka a sborka zbraně, manipulace se zbraní a povely ke střelbě. V závěru publikace jsou uvedeny odpovědi na dotazy na praktickou část zkoušky a odpovědi zkušebního komisaře na dotazy z praxe. Publikaci uzavírá stručná informace o občanském sdružení LEX – spolek vystupuje také pod názvem Sdružení legálních držitelů střelných zbraní LEX, byl založen v roce 1998 Antonínem Baudyšem a klade si za cíl hájit práva legálních vlastníků zbraní.

Vydalo Druckvo, s.r.o., Praha, 2016.

Lesními pěšinami

Přemysl Pavlík a Miroslav Bouchner

Les – to je hluboký hvozd s klenbou věkovitých velikánů, malebná oáza stinného závětří v zeleném hájku, prosluněná paseka plná maliní se sladkými plody, husté mlází provoněné podhoubím s příslibem pravých hříbků i hebký pažit v zelenavém přítmí pod korunami stromů znějících ptačím zpěvem. A les je také jedním z posledních přežívajících přírodních systémů s přirozeným koloběhem života. Většina návštěvníků kochajících se krásou, klidem a velebností lesa často ani neví, co všechno se uvnitř lesa odehrává, k jakým řetězovým reakcím mezi rostlinami a živočichy dochází – ať už si vzájemně prospívají, nebo si v tvrdém boji o život konkurují. Život lesa, to je obraz života v jeho vlastní podstatě. Obrazová publikace o lese je společným dílem jednoho z našich nejlepších fotografů živé přírody Přemysla Pavlíka a biologa Miroslava Bouchnera, který je autorem doprovodných textů. Na více než dvou stech barevných fotografiích a na čtyřiceti třech černobílých obrazech zachytil Přemysl Pavlík momentky rušného života ze skrytých lesních zákoutí, od hnízd ptáků i lesních drobných zvířátek až po záběry zvěře vysoké, to vše zarámované do nádherných lesních partií všech typů lesa, podle kterých je kniha rozdělena na oddíly Potoky a řeky, Polní lesíky a remízky, Lužní lesy, Listnaté lesy, Smíšené lesy, Jehličnaté lesy nížin a pahorkatin a Horské jehličnaté lesy. Doprovodný text Miroslava Bouchnera vypráví o všech zobrazených zvířatech a důtklivě připomíná: člověk by neměl zapomínat na svou sounáležitost s přírodou. Celé dílo představuje soubor esteticky působících obrazů a zajímavého textu.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Panorama, Praha, 1987, v edici Knihy o přírodě.

Veškeré nauky lesnické ve prospěch našeho lesnictví

I. Úvod a vědy přípravné

Karel Schindler

Publikace vyšla v edici knih naučných a promyslných „Rolník nového věku“, která je určena hospodářům, kterým záleží na tom, aby se získalo na živnostech rolnických většího užitku a aby se rolnické povolání povzneslo. Úvod knížky pojednává o lesích, o důležitosti lesů a o pojmu a účelu lesnictví. Dále se rolník, resp. lesník, seznamuje s přípravnými vědami – s četovědou (matematikou a geometrií) a s přírodními vědami (silozpyt, lučba, nerostopis, klimatologie, geologie, geografie, půdoznalství, živočišstvo).

Vydali Dr. J. B. Lambl a Karel Lambl v národní kněhtiskárně I. L. Kober v Praze, 1865, v edici Rolník nového věku (18. svazek).

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016

 • ČSN 48 2118 Třídicí znak: 482118
  Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách
  Vydána: 1. 6. 2016
 • ČSN EN 16718 Třídicí znak: 490096
  Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Celkový obsah organického uhlíku (TOC) ve dřevě a ve výrobcích na bázi dřeva
  Vydána: 1. 6. 2016
  Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN 73 6108 Třídicí znak: 736108
  Lesní cestní síť
  Vydána: 1. 6. 2016
 • ČSN 75 0140 Třídicí znak: 750140
  Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy
  Vydána: 1. 6. 2016

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód