Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Lesy České republiky

Pracujeme pro vás

Lesy České republiky, s.p., Josef Svoboda, Petr Krejčí, Radovan Srba, Šárka Matějíčková, Jiří Černík, Zuzana Ježková a Ladislava Řehounková

Myšlenka na vytvoření publikace o mimořádném bohatství lesa vzešla z podnětu státního podniku Lesy České republiky jako správce státního lesa. Publikaci, kterou doplňuje film “V lese“ na DVD, bychom mohli pomyslně rozdělit na dvě části. V první části se představuje státní podnik Lesy České republiky s činnostmi zaměřenými na strategii trvale udržitelného hospodaření a soustavnou péči o lesní porosty, pěstování lesů, těžební činnost, hospodářskou úpravu lesů, ochranu přírody, prodej dříví, certifikaci lesního hospodaření, správu drobných vodních toků a bystřin, ekonomiku, roli státního podniku v zaměstnanosti, další význam lesů pro společnost, lesní pedagogiku, společenskou odpovědnost a myslivost. Druhá část knihy provází čtenáře lesem v průběhu čtyř ročních období. Vedle krásných fotografií lesního prostředí tato část ozřejmí a dovysvětlí zvídavému divákovi některé scény z přiloženého filmu – díky fotografiím přímo z natáčených situací je zasadí do kontextu. Jak již bylo naznačeno, tato část knihy úzce souvisí s přiloženým filmem, pro jehož vznik zvolili tvůrci z mladé filmové produkční společnosti ORCHIS FILM snad tu nejnáročnější cestu – film beze slov, aby si divák mohl k obrazům lesa a práce v něm dokládat vlastní slova, pocity. Film vznikal celý rok, od zimy 2014 do zimy 2015. Nahlížíme v něm na lesníky a jejich práci jako na někoho, kdo je přímou součástí lesního biotopu. Film je postaven na výpravnosti obrazů, kompozičně vytříbených záběrech, progresivním střihu a původní hudbě hudebního skladatele Jana Maxiána.

Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2015.

Možnosti eliminace škod zvěří na lesních porostech

Sborník příspěvků ze semináře (Praha, 21. 1. 2016), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za podpory Ministerstva zemědělství a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a ve Spolupráci s Národním zemědělským muzeem.

Zvěř představuje dlouhodobě jednoho z nejvýznamnějších biotických škůdců v našich lesích. I přes permanentní deklarace o nutnosti radikálního řešení se situace nemění, ba naopak v některých prvcích se i zhoršuje. Snižování stavů se dlouhodobě nedaří. Aplikace chemické, případně mechanické ochrany cenných dřevin je nákladná a situaci zcela neřeší. Účelem pořádaného semináře bylo komplexně zhodnotit situaci v ochraně lesa s cílem eliminovat škody zvěří. Zásadním problémem v tomto bodě je platná legislativa, která si nutně vyžaduje změny, které by umožnily lépe reagovat na potřebu regulace stavů zvěře. Škody zvěří jsou však ovlivňovány i dalšími faktory, jako je např. zdravotní stav zvěře, správná výživa (úživnost honitby, přikrmování apod.) nebo pěstební opatření při výchově lesních porostů. Součástí semináře bylo i zhodnocení dané problematiky správci lesa (malými i velkými, protože zde se mohou názory různit) a orgány státní správy, které sehrávají významnou roli při uplatňování náhrad za škody způsobené zvěří. Seminář tedy přinesl souhrnnou informaci o současné problematice škod na lesních porostech způsobovaných zvěří.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2016.

Můj přítel rys

Z medvědích a vlčích brlohů

Ludvík Kunc

Název této knihy je více než výstižný – autor Ludvík Kunc se třináct let staral o rysa Sixiho. Stali se z nich přátelé na celý život. Již po přečtení prvních řádků čtenář pozná, že to není tvrzení ani přehnané, ani bezobsažné. Společné toulky českou i slovenskou přírodou, starost v nemoci i ve zdraví, citlivé vnímání nádherné polodivoké šelmy a vypravěčský talent autora daly vzniknout jedinečné knize, ve které má člověk tu čest být tichým a pokorným pozorovatelem života nezávislé, pravdivé a krásné šelmy. Třináctileté soužití člověka a největší evropské kočkovité šelmy ovlivnilo a obohatilo Ludvíka Kunce a přineslo mu neocenitelné zkušenosti, které později tisícinásobně zúročil při studiu divokých karpatských šelem – rysů, vlků a medvědů. Kniha, která je upřímným svědectvím čistého člověka o jeho setkáních s unikátními tvory naší přírody – rysem, medvědem a vlkem, je doprovázena nejen autentickými fotografiemi, ale i kresbami samotného autora.

Vydalo nakladatelství Vojtěch Smidek – Élysion, České Budějovice, 2010.

Tři lesní inženýři

Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner

Gustav Novotný

Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před rokem 1918. Josef Opletal, nejstarší z nich, ztělesňuje ideál státního úředníka. Pracoval tři desítky let jako velmi schopný správce lesního majetku ve službách náboženského fondu v Bukovině. Pod jeho působením se jeho výnos zmnohonásobil zbudováním lesních železnic, silnic a dřevozpracujících provozů. Po vzniku republiky se stal generálním ředitelem státních lesů a statků a dnes shledáváme, že byl zachráncem valné části slovenských a podkarpatských státních lesů před podnikatelskou výtěží. Od roku 1923 byl profesorem lesní těžby na Vysoké škole zemědělské v Brně. Karel Šiman, v pořadí druhý ústřední ředitel Státních lesů a statků ČSR, se vypracoval z oficiálního představitele oboru mezi válkami hlavně dík agrární straně. Třetí z osobností Gustav Artner byl činný jako lesník praktik ve státních lesích a navázal na Opletalovo vysokoškolské působení. Cíli ukázat osobnost a dílo tří lesníků-akademiků v dobových souvislostech je podřízena struktura práce. Ta sleduje nejen jejich rodinné zázemí a životní dráhu, od studia až po výrazné působení na vedoucích místech v lesnické profesi, a to především v českých zemích.

Životopisná historiografická monografie je koncipována jako materiálová a analytická studie opírající se především o výsledky pramenného výzkumu a studium netištěných i tištěných dokumentů. Základním zdrojem poznání byly podle očekávání příslušné fondy v archivu Mendelovy univerzity a Moravského zemského archivu v Brně. V neposlední řadě byly cenným a jinak nedostupným zdrojem poznání podklady odjinud, mimo jiné paměti Josefa Opletala, zveřejněné v roce 2005. PhDr. Gustav Novotný, CSc., působí jako vědecký pracovník Oddělení biografických studií brněnské pobočky Historického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Věnuje se kromě jiného hospodářským dějinám českých zemí od poloviny osmnáctého století do roku 1945, a to zejména historii zemědělství a lesnictví.

Vydalo nakladatelství Historický ústav, Praha, 2014, V edici Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i., v řadě A – Monographia (svazek 57).

Dřevní houby v přírodě a kuchyni

Atlas 113 druhů dřevních hub s popisem jejich léčivých účinků a s recepty na kuchařské využití.

Radomír Socha a Aleš Vít

Tato kniha je určena praktickým houbařům i všem zájemcům o užitečné dary přírody. Nabízí přehled u nás rostoucích jedlých a léčivých dřevních druhů hub, které lze najít nejen v lesích, ale i v městských parcích, alejích a sadech prakticky po celý rok. Seznamuje s dobou jejich výskytu a kromě toho učí, jak zcela bezpečně rozlišit tyto houby od některých podobných, avšak nejedlých či případně jedovatých druhů. Kniha je koncipována tak, aby i bez použití složitých metod určování mohl každý zájemce snadno poznat vyobrazené jedlé a léčivé druhy dřevních hub a využít je pro kuchyňské i léčebné účely. Obsahuje barevný fotoatlas dřevních hub, včetně několika desítek druhů s léčivými účinky, jakož i informace potřebné k rozlišení některých dalších druhů hub. Především houbařské kulináře potěší obsáhlá houbařská kuchařka s fotografiemi pokrmů a různých specialit připravených z jedlých dřevních hub. Díky knize “Dřevní houby v přírodě a kuchyni“ se ani za nepříznivého ročního období a počasí nevrátí čtenář ze svých houbařských výprav s prázdným košíkem.

Vydalo nakladatelství Eminent, Praha, 2014.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód