Revitalizace Tůně v Srdci

Kraj: Středočeský Datum publikace:

Tůň se nachází se v lesním komplexu, který je nedaleko řeky Labe a Libického luhu. Lokalita má tedy velký předpoklad pro výskyt širokého spektra obojživelníků, kteří jsou pro tuto oblast a biotop typičtí. Tůň v Srdci vznikla odtěžením štěrkopísku.

Až do minulého roku se nacházela tato tůň v nevyhovujícím stavu. Byla příliš zastíněná okolními stromy a vrstva sedimentu a listí neumožňovala kvůli své mocnosti rozvoj litorálního pásma. Díky velmi malému průtoku Sokolečské strouhy, která protéká tůní, zde vodní sloupec dosahoval pouze 10 – 40 cm. Tyto podmínky zapříčinily, že tato lokalita byla velmi chudá na rostliny, které se zde vyskytovaly pouze sporadicky, ale i na živočichy.

Vzhledem k velkému potenciálu lokality, se LS Nymburk rozhodla investovat finanční prostředky z Programu 2020 do revitalizace tůně V Srdci. Před zahájením zde proběhl biologický průzkum, který prokázal výskyt čolka horského (Triturus alpestrus), čolka obecného (Triturus vulgaris), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo), jejichž zbytky kdysi četných populací zde přežívají. Dále zde byl zaznamenán výskyt ostřic rodu Carex, stolístek (Myriophyllum sp.), hvězdoš (Callitrichum sp.) a pryskyřník lítý (Ranunculus sceleranthus) a v místě přítoku větší keř vrb.

Kvůli ochraně živočichů, kteří zde žijí, došlo po vypuštění tůně a přenesení nalezených jedinců do Sokolečské strouhy na vhodné místo.  Dále bylo nutné vykácet několik stromů na pravém břehu tůně, aby mohlo dojít ke snížení sklonu svahů břehu (od 1:4 do 1:7). Naopak levý břeh tůně zůstal v původním stavu kvůli výskytu ostřic. Veškerý uložený sediment byl z tůně odvezen do blízké terénní deprese.

U výtokové části byla vybudována hrázka, která má za úkol udržovat hladinu vody v tůni.  Pod patou hrázky ve výtoku se svahy a dno toku zpevnily záhozem z lomového kamene. Průměrná vrstva záhozu je 50 cm. Díky těmto opatřením stoupla hladina vody na min. 50 cm a max. 150 cm.

Do tůně byl po ukončení prací uložen kmen dubu červeného, jako možné místo pro rozmnožování a úkryt obojživelníků. Veškeré práce byly dokončeny v březnu roku 2017, tak, aby se stihla tůň zaplnit vodou, která je pro rozmnožování obojživelníků klíčová.

Bc. František Gebhart
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód