Jak se vypořádáme s následky velkého požáru lesa na lokalitě Moravská Sahara u Bzence

Datum publikace:

Ve čtvrtek 24. května 2012 byl jednu minutu před 16 hodinou na tísňovou linku hasičů nahlášen požár lesa u Bzence. Bohužel se z původně ohlášené hořící paseky vlivem velmi suchého písčitého terénu Moravské Sahary a silnému, neustále se točícímu větru, stal nakonec největší lesní požár v České republice za posledních 15 let.

 

Oheň zasáhl téměř 165 ha lesních porostů. Při boji s tímto živlem byla prověřena připravenost 1500 zasahujících hasičů a veškeré nasazené techniky. Ničivé plameny se podařilo dostat pod kontrolu teprve v pátek 25. května ve 20:45 hodin a likvidaci rozsáhlého požáru hasiči ukončili téměř po sedmi dnech – ve středu 30. května. Škoda způsobená požárem na lesních porostech byla stanovena na 27 milionů korun a celkové náklady na zásah hasičů dosáhly 9 – 10 milionů korun. Příčina požáru není doposud známa, ale hasiči byl označen jako pravděpodobný počátek požáru odhozený cigaretový nedopalek.

Po skončení všech záchranných prací a předání požářiště lesníkům, bylo prvořadým úkolem zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a následná příprava jeho obnovy ve formě vytěžení ohněm poškozených stromů. Bezprostředně po požáru se předpokládalo, že na 90 % porostu zasaženého požárem stromy nepřežijí. Toto se již po krátké době skutečně potvrdilo. Stromy, které při požáru neshořely, byly natolik poškozeny ohněm šířícím se kořeny stromů, že následně samy odumřely.

Borové porosty v této oblasti, o jejichž založení se v 19. století zasloužil Jan Bedřich Bechtel, byly významné z hlediska schopnosti zadržovat pohyb písku. Aby bylo možné obnovit plochy po požáru v zákonné lhůtě a aby porosty opět vykonávaly půdoochrannou funkci, začaly práce s odstraněním odumřelých porostů již v letošním roce. Na ploše po požáru bylo na požadavek ochrany přírody vymezeno bezzásahové území. Plocha o velikosti pět a půl hektaru lesa, nacházející se na hranici mezi zcela zničeným a částečně poškozeným porostem, bude sloužit pro účely studia přirozeného vývoje obnovy porostů zasažených požárem. Na výměře necelých 18 ha, v mladých zcela zničených porostech ohněm, bylo využito celoplošné likvidace odumřelých dřevin. Na zbývající ploše, v porostech vyšších věkových stupňů, byla těžba dříví zajištěna s použitím harvestorové technologie.

Požářiště bylo vyznačeno pracovníky lesů zřetelnou hranicí v porostech s podmínkou ponechání vitálních jedinců. Celkem bylo do současné doby na požářišti vytěženo 24 tisíc m3 dříví, z čehož téměř 100 % objemu tvořila borovice lesní. Uvedené množství odpovídá trojnásobku ročního etátu těženého na revíru Bzenec a pro místní lesníky byly veškeré práce související s těžbou dříví, následným úklidem klestu a dočišťováním ploch po těžbě v letošním roce pouze kapkou v moři v porovnání s úkoly souvisejícími s následnou obnovou poničených porostů.


Odumírání stromů v porostech zasaženým požárem,
Foto Ing. Bohumil Pipal

Aktuální stav po těžbě,
Foto Ing. Tomáš Karas

Stanoviště na písčitých půdách se vyznačují nepříznivými abiotickými a biotickými faktory. Mezi abiotické činitele můžeme zařadit vysokou propustnost půdy pro vodu a vzduch, nízkou vodní kapacitu, nedostatek organické hmoty, nízký obsah minerálních živin a mnoho dalších. Jako o biotických faktorech uvažujeme s vlivem buřeně, častými škodami chroustem a fyziologickým poškozením dřevin. Cílem přípravy půdy je proto především zlepšení vlastnosti půdy a potlačení úporné buřeně.

Na jaře 2013 proběhne pruhová příprava půdy oddrnovacím pluhem na necelých 108 ha plochy určené k zalesnění. Specifické podmínky písčitých lokalit omezují výběr dřevin vhodných k zalesnění pouze na druhy snášející vysoké teploty a sucho. Jako hlavní hospodářská dřevina v podmínkách Moravské Sahary bude využita borovice lesní (Pinus sylvestris) a na lokality s příznivějšími podmínkami bude přimíšen dub zimní (Quercus Petraea), lípa malolistá (Tilia cordata), bříza bradavičnatá (Betula pendula), buk lesní (Fagus sylvatica) a habr obecný (Carpinus betulus).

Při výsadbě v následujících dvou letech bude k prvnímu zalesnění použito 832 tisíc kusů sazenic, z čehož listnaté dřeviny budou zastupovat přes 9 % obnovované plochy. Účelným vysázením listnatých dřevin bude do budoucna docíleno rozčlenění porostů a vytvoření protipožárních prvků.

Ing. Marie Mařáková, LS Strážnice

(Úvodní foto: Ing. Tomáš Karas – Porosty zasažené požárem)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód