Různé

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

V první části článku jsou uvedena skripta, která byla vydána Českou zemědělskou univerzitou v Praze, resp. Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, v letech 2015 a 2016 a jejichž vydání finančně podpořil státní podnik Lesy České republiky. Entomologie obecná a systematická Oto Nakládal 2015 Výživa a hnojení lesních porostů Vilém Podrázský, Vít Šrámek, Martin Baláš a Lukáš Bílek 2015 Obhospodařování antropogenně poškozených…

9.2.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2015 V pořadí již dvacátá první Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, stručně označovaná jako Zelená zpráva, pokračuje v dlouholeté tradici Ministerstva zemědělství vydávat aktuální ucelené informace. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky poskytuje každoročně údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice,…

11.1.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

XIX. Sněm lesníků: Národní inventarizace lesů 2 Sborník ze XIX. Sněmu lesníků (Hradec Králové, 9. 11. 2016), který pořádaly Česká lesnická společnost, z. s., a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky, s. p. Národní inventarizace lesů je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat…

9.12.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Quo vadis lesnictví? – II. Kam kráčí obnova a výchova lesních porostů? Sborník z konference (Brno, 20. 10. 2016), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., a Česká lesnická společnost, pobočný spolek při Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, za podpory Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků ČR, s.p., a Lesů České republiky, s.p. Quo vadis lesnictví? Je cyklus šesti tematicky…

7.11.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Třešeň ptačí – dřevina roku 2016 Sborník příspěvků ze semináře (Židlochovice, 30. 8. 2016), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Lesů České republiky, s.p. Třešeň ptačí byla pro rok 2016 vyhlášena státním podnikem Lesy České republiky dřevinou roku, a proto byl seminář tematicky zaměřen na problematiku jejího pěstování v lesních porostech a na…

5.10.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesy České republiky, s.p.: Výroční zpráva 2015 Výsledky činnosti státního podniku Lesy České republiky za rok 2015. Součástí výroční zprávy je i výstup na CD. Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2016. Pracovní postupy a zásady bezpečnosti práce při lesnických činnostech u podniku Lesy České republiky, s.p. Ladislav Tomášek a Jiří Smetana Publikace podrobně rozpracovává pracovní postup Lesů…

6.9.2016 Celý článek

Exkurze jesenických lesníků v Orlických horách

Různé

Jednou z hlavních priorit činnosti Jesenické lesnické společnosti je sdružování lesníků a jejich vzdělávání formou účasti na školeních, seminářích a odborných exkurzích.   K posledním odborným exkurzím patří exkurze, která se uskutečnila ve dnech 23. až 26. června v Orlických horách s tematickou náplní „lesnické hospodaření u velkých soukromých vlastníků lesa“. Celkem třicet devět účastníků exkurze z řad pracovníků LČR, církevních lesů, dodavatelských…

21.7.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.: Ročenka 2015 Ročenka 2015 obsahuje v úvodu základní informace o výzkumném ústavu, významná ocenění pracovníků ústavu v roce 2015 a hlavní činnosti výzkumného ústavu. Dále následují informace o výzkumných projektech řešených v roce 2015 – o ústavním výzkumném projektu „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“ (ústavní výzkumný projekt je po jednotlivých oborech členěn na…

11.7.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Karpatské lesy Sborník příspěvků z konference (Chřiby, 4. – 5. 5. 2016), kterou pořádal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Brno, ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Cílem konference Karpatské lesy bylo přispět odbornými příspěvky k diskusi se zainteresovanými subjekty k naplňování Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.…

6.6.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Sborník ze semináře (Praha-Zbraslav, 30. 3. 2016) k projektu č. EHP-CZ02-OV-1-015-2014 „Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích“, který je podpořen z EHP a Norských fondu 2009-14, konkrétně z programu CZ02: Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu. Hlavním řešitelem projektu je…

4.5.2016 Celý článek