Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
65 Možnosti většího uplatnění dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami Dokončeno Plně financované projekty
64 Sociálně-ekonomické dopady v regionu Křivoklátska v případě převedení části území do kategorie užívání „národní park“ Dokončeno Plně financované projekty
63 Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR Dokončeno Plně financované projekty
62 Analýza stavu chladnokrevných koní vhodných pro lesní hospodářství a potenciálu jejich uplatnitelnosti, identifikace hlavních překážek zvyšování jejich využití v LH a návrh opatření na jeho podporu Dokončeno Plně financované projekty
61 Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na molekulárně-genetickém základě s využitím asistované reprodukce Dokončeno Plně financované projekty
60 Zpracovatelský potenciál ČR Dokončeno Plně financované projekty
59 Nástroje pro zpřesnění odhadu výtěže hroubí zjišťované podle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR“ z dat reálných těžebních prvků Dokončeno Plně financované projekty
58 Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území Dokončeno Plně financované projekty
57 Model vývoje cen dříví na základě statistické analýzy dostupných dat získaných v rámci aukcí nastojato konaných na území České republiky Dokončeno Plně financované projekty
56 Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku Dokončeno Plně financované projekty
55 Optimalizace ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných a oglejených stanovišť Dokončeno Plně financované projekty
54 Potenciál rozvoje MVE na drobných vodních tocích Dokončeno Plně financované projekty
53 Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea) Dokončeno Plně financované projekty
52 Cesta ke zvýšení spotřeby dříví vyrobeného v ČR v soudobém středoevropském kontextu Dokončeno Plně financované projekty
51 Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů Dokončeno Plně financované projekty
50 Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků Dokončeno Plně financované projekty
49 Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce Dokončeno Plně financované projekty
48 Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu Dokončeno Plně financované projekty
47 Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR Dokončeno Plně financované projekty
46 Reprodukční charakteristiky samic jelena siky Dokončeno Plně financované projekty