Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
81 Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS V řešení Plně financované projekty
80 Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití Dokončeno Plně financované projekty
79 Diferenciální lesní renta Dokončeno Plně financované projekty
78 Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko Dokončeno Plně financované projekty
77 Návrh metodiky odpisování vozovek lesních cest na základě stanovení jejich životnosti Dokončeno Plně financované projekty
76 Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) V řešení Plně financované projekty
75 Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních metodik na příkladu modelových oblastí Dokončeno Plně financované projekty
74 Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku V řešení Plně financované projekty
73 Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu Dokončeno Plně financované projekty
72 Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín-Sokolov Dokončeno Plně financované projekty
71 Monitoring migračních tahů zvěře jelena lesního v jihozápadní části Šumavy – v honitbách LZ Boubín V řešení Plně financované projekty
70 Stanovení podruhové příslušnosti tetřeva hlušce a posouzení míry příbuznosti u jedinců z odchovu a volné přírody V řešení Plně financované projekty
69 Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a komunikace s veřejností na příkladu území Třeboňské pánve Dokončeno Plně financované projekty
68 Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření V řešení Plně financované projekty
67 Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genetických markerů Dokončeno Plně financované projekty
66 Komlexní analýza biologické hodnoty přírodě blízkých lesních porostů v CHKO Šumava ve správě LČR a návrh jejich multifunkčního obhospodařování Dokončeno Plně financované projekty
65 Možnosti většího uplatnění dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami Dokončeno Plně financované projekty
64 Sociálně-ekonomické dopady v regionu Křivoklátska v případě převedení části území do kategorie užívání „národní park“ Dokončeno Plně financované projekty
63 Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR Dokončeno Plně financované projekty
62 Analýza stavu chladnokrevných koní vhodných pro lesní hospodářství a potenciálu jejich uplatnitelnosti, identifikace hlavních překážek zvyšování jejich využití v LH a návrh opatření na jeho podporu Dokončeno Plně financované projekty