Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
56 Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku Dokončeno Plně financované projekty
55 Optimalizace ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných a oglejených stanovišť Dokončeno Plně financované projekty
54 Potenciál rozvoje MVE na drobných vodních tocích Dokončeno Plně financované projekty
53 Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea) Dokončeno Plně financované projekty
52 Cesta ke zvýšení spotřeby dříví vyrobeného v ČR v soudobém středoevropském kontextu Dokončeno Plně financované projekty
51 Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů Dokončeno Plně financované projekty
50 Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků Dokončeno Plně financované projekty
49 Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce Dokončeno Plně financované projekty
48 Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu Dokončeno Plně financované projekty
47 Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR Dokončeno Plně financované projekty
46 Reprodukční charakteristiky samic jelena siky Dokončeno Plně financované projekty
45 Vybrané aspekty bionomie lýkožrouta severského a jejich význam v ochraně lesa Dokončeno Plně financované projekty
44 Možnosti snížení škod chroustem maďálovým v území LS Strážnice Dokončeno Plně financované projekty
43 Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí v podmínkách Moravsko-slezských Beskyd Dokončeno Plně financované projekty
42 Ověření geneticky podmíněných charakteristik vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepilého na vybraných lokalitách Krušných hor Dokončeno Plně financované projekty
41 Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta ke zvýšení efektivity ochranných zásahů Dokončeno Plně financované projekty
40 Půdní prostředí, stav výživy a soubor opatření vedoucí k optimalizaci obnovy lesa v 7. a 8.LVS PLO Hrubý Jeseník Dokončeno Plně financované projekty
39 Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku Dokončeno Plně financované projekty
38 Harmonizace vztahu populace bobra evropského a stavu prostředí Dokončeno Plně financované projekty
37 Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod Dokončeno Plně financované projekty